Företagarskolan

Att starta och driva företag är både spännande och utmanande. Det är även förenat med rättigheter och skyldigheter. Adacta Advokatbyrå […]

Läs mer

Envarsgripande

Det är inte bara poliser som har rätt att gripa misstänkta. Vem som helst har rätt att gripa den som […]

Läs mer

Vad är ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som utses av domstolen och som tar tillvara brottsoffrets (målsägandens) intressen under en polisutredning (förundersökning) och […]

Läs mer

Vad är ett åtal?

Åklagaren kan åtala den misstänkte för brott. Åklagaren skickar då in en stämningsansökan till tingsrätten.   I stämningsansökan anger åklagaren vilket brott som hen anser att den […]

Läs mer

Vad är en förundersökning?

Om det kan misstänkas att ett brott har begåtts, inleder man en förundersökning.  Förundersökningar leds av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten eller Tullverket. En åklagare ska leda förundersökningen när det finns någon som skäligen kan […]

Läs mer

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är otillåten och som leder till ett straff. Brott beskrivs i lagbestämmelser. De flesta brott finns angivna i brottsbalken.   Uppsåt och […]

Läs mer

Vad är ett samboavtal?

Sambolagens definition av samboskap är två ogifta personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboegendom […]

Läs mer

Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna. Bodelning […]

Läs mer

Kan man ändra i en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas. Det är inte alla […]

Läs mer

Hur går en bouppteckning till?

Om kvarlåtenskapen efter den avlidna är större än begravningskostnaderna måste dödsbodelägarna göra en bouppteckning. En bouppteckning är ett dokument som visar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. […]

Läs mer

Vem blir dödsbodelägare?

En avliden persons arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har ansvaret för dödsboet, alltså den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Dödsbodelägare […]

Läs mer

Umgänge med barn

Tidigare fanns det ganska tydliga riktlinjer för vad som var ett sedvanligt umgänge. Det sedvanliga umgänget innebar att barnet fick rätt till umgänge med den förälder […]

Läs mer

Barnets boende

Olika boendealternativ och folkbokföring Barnet ska vara folkbokfört (“skriven”) på den adress där det är bosatt. Barnets anses bosatt där […]

Läs mer

Vad är medling?

Förutsättningarna för medling Tingsrätten ska i första hand försöka få föräldrarna att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, […]

Läs mer

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal för att nå en överenskommelse Domstolen är skyldig att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning (överenskommelse) om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det […]

Läs mer

Har jag rätt att träffa mina barn?

Som huvudregel: ja. Även om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet eller om vårdnaden är gemensam men barnet bor stadigvarande hos ena föräldern, så har barnet rätt […]

Läs mer

Så undviker du en vårdnadstvist

Föräldrar som har svårt att på egen hand komma överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge, kan kontakta kommunens familjerättsenhet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och familjeterapi. En erfaren […]

Läs mer

Nödtestamente

Den som på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att skriva ett testamente som uppfyller formkraven, kan förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente. […]

Läs mer

Vad är bröstarvingar?

De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar. Med avkomling menas arvlåtarens (den avlidnes) barn, barnbarn och så […]

Läs mer

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur den egna kvarlåtenskapen ska fördelas efter ens död. […]

Läs mer