Vad menas med arvstvist?

När en anhörig har avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter när de efterlevande ska komma överens om hur arvet ska fördelas.

Under begreppet arvstvist faller alla typer av konflikter som har med arv och testamente att göra. Det kan handla om hur dödsboet ska förvaltas eller hur dödsboets tillgångar ska värderas. Det kan också handla om huruvida ett testamente är giltigt eller ej eller hur testamentet ska tolkas.

Eller så kan tvisten gälla gåvor och förskott på arv före dödsfallet eller muntliga löften om visst arv som inte har angetts i testamentet eller att laglotten har kränkts i ett testamente.

Det kan bli tvist om vem som ska ärva viss egendom eller vad man ska göra med egendom som har ärvts gemensamt.

Boutredningsman och skiftesman

För att försöka undvika att en arvstvist uppkommer kan man ansöka vid tingsrätten om att domstolen ska utse en boutredningsman.

Boutredningsmannen blir ansvarig för dödsboet. De efterlevande slipper att på egen hand reda ut dödsboet; det gör boutredningsmannen.

Om tvist uppkommer först när arvet ska delas ut, kan man istället ansöka vid tingsrätten om att domstolen ska utse en skiftesman.

Såväl en boutredningsman som en skiftesman kan besluta om tvångsskifteTvångsskifte kan bli nödvändigt om arvingarna inte kan komma överens. Tvångsskiftet kan klandras i en rättslig process vid tingsrätten.

Anlita en advokat eller en jurist

Om en tvist ändå uppstår är det lämpligt att anlita en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå som kan hjälpa till att avgöra om man verkligen har rätt till det arv som man kräver.

Tänk dock först igenom om kostnaderna för juridisk hjälp är motiverade med tanke på hur stort arvet som det tvistas om är.

Tänk också på att en tvist kan skada relationerna mellan de efterlevande, i synnerhet om tvisten går så långt som till domstol.