Kategori: Bouppteckning

Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna. Bodelning […]

april 5, 2021

Vad är skillnaden mellan bouppteckning och boutredning?

Bouppteckning är ett moment i boutredningen. En boutredning består, förutom av bouppteckning, även av omhändertagande och utredning, dödsboförvaltning, arvskifte och avveckling av dödsboet. Dödsboförvaltningen innebär ett praktiskt omhändertagande […]

april 5, 2021

Vad gör en boutredningsman och en skiftesman?

Boutredningsman Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller hur bouppteckningen ska förrättas, kan de ansöka vid tingsrätten om att domstolen […]

april 5, 2021

Kan man ändra i en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas. Det är inte […]

april 5, 2021

Hur går en bouppteckning till?

Om kvarlåtenskapen efter den avlidna är större än begravningskostnaderna måste dödsbodelägarna göra en bouppteckning. En bouppteckning är ett dokument som visar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. […]

april 5, 2021

Vad menas med arvstvist?

När en anhörig har avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter […]

april 5, 2021

Vem blir dödsbodelägare?

En avliden persons arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har ansvaret för dödsboet, alltså den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Dödsbodelägare […]

april 5, 2021