Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

För att domstolen ska kunna ta ställning till vilken lösning på tvisten som är till barnets bästa, krävs det att omständigheterna kring barnet och föräldrarna är väl utredda. Domstolen behöver därför ofta ge socialnämnden i uppdrag att utse någon som ska genomföra en vårdnads-, boende och umgängesutredning. Ibland behövs det ingen utredning. Så kan det vara om det nyligen har gjorts en utredning eller om de upplysningar som har hämtats in inför tingsrättens första sammanträde för muntlig förberedelse är fylliga och tillräckliga för att tingsrätten ska kunna avgöra vad som är bäst för barnet i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som får uppdraget att utse en utredare. Om en av föräldrarna är folkbokförd i en annan kommun kan utredaren behöva samverka med socialnämnden i den andra kommunen.

Socialtjänstens utredare träffar föräldrarna och barnet såväl på sitt kontor som i båda hemmen. Utredaren träffar barnet både ensamt och tillsammans med respektive förälder.

Syftet med utredningen är att komma fram till vilken lösning som är bäst för barnet när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Det är barnets behov som ska sättas i främsta rummet, inte vad som upplevs som rättvist av föräldrarna eller vilket behov föräldrarna har av att få ha kontakt med sitt barn.

Utredaren ska ta särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det är också viktigt att utreda om barnet riskerar att fara illa hos någon av föräldrarna eller om det förekommer övergrepp mot någon annan familjemedlem. Av betydelse är vidare att ta reda på om det finns en risk för att någon av föräldrarna olovligen för bort barnet eller håller det kvar hos sig.

Utredaren försöker även att ta reda på barnets egen åsikt när det gäller boende och umgänge, förutsatt att barnet är tillräckligt gammalt för att kunna uttrycka en åsikt. Hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad. Den lösning som bedöms vara bäst för barnet är dock alltid överordnad vad barnet själv vill, om dessa två aspekter skulle gå isär.

Det händer inte sällan att föräldrarna påverkar barnet. Påverkan kan ske direkt eller indirekt. För att utredaren ska kunna bedöma vad som är barnets egen, genuina åsikt och vilja, hörs ofta utomstående personer som har någon slags roll i förhållande till barnet. Det kan t.ex. vara personal från förskola eller skola. Om det förekommer anklagelser om våld eller sexuella övergrepp så måste dessa utredas.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen tar vanligen minst tre-fyra månader.

Efter att socialtjänstens utredare har hållit de samtal som anses nödvändiga och tagit in visst annat material, gör utredaren en analys och bedömning av vad som är bäst för barnet i fråga om vårdnad, boende och umgänge. I analysen vägs fördelar mot nackdelar vid olika vårdnads-, boende- och umgängesalternativ för barnet. Utredaren lämnar också domstolen en rekommendation till dom.

Föräldrarna får tillfälle att yttra sig över utredarens sammanställning och slutsatser innan utredningen skickas in till tingsrätten. Det som är möjligt för föräldrarna att framföra synpunkter på är huvudsakligen rena sakfel i utredningen. Utredaren kommer inte att ändra sin analys och bedömning bara för att föräldrarna argumenterar för varför de inte tycker att bedömningen är riktig.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen skickas därefter in till domstolen. Utredningen utgör en del abeslutsunderlaget. Rätten gör alltid en självständig bedömning av vilken lösning som är bäst för barnet. Det händer att domstolen dömer på ett sätt som går emot utredningen. Det vanligaste är dock att rätten låter utredarens bedömning väga tungt.

Om utfallet av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen går emot en förälders uppfattning, kan föräldern begära att utredaren hörs som vittne vid domstolens huvudförhandling (“rättegång”). Det kan vara ett sätt att få fram en mer nyanserad bild. Föräldern kan även låta en utomstående expert granska utredningen. En sådan granskning är ofta mycket kostsam.

Att ha ett juridiskt ombud vid sin sida genom hela rättsprocessen ger föräldern en stor trygghet. En erfaren jurist eller advokat vet hur man t.ex. kan väga upp de slutsatser som har dragits i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen och presentera ett mera balanserat beslutsunderlag för rätten.