Vad gör en boutredningsman och en skiftesman?

Boutredningsman

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller hur bouppteckningen ska förrättas, kan de ansöka vid tingsrätten om att domstolen ska utse en boutredningsman.

Boutredningsmannen, som oftast är en advokat eller en jurist, företräder och utreder dödsboet, förvaltar kvarlåtenskapen, avvecklar skulder och förrättar en bouppteckning. Boutredningsmannen måste inför alla viktigare beslut, t.ex. beslut om att sälja en fastighet, inhämta dödsbodelägarnas inställning. Allt måste också redovisas i efterhand.

Så snart dödsboet är förberett för bodelning eller arvskifte anmäler boutredningsmannen detta till dödsbodelägarna.

Det är dödsboet som betalar kostnaderna för boutredningsmannen.

Skiftesman

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur den avlidnas tillgångar ska fördelas kan någon av dem ansöka vid tingsrätten om att domstolen ska utse en skiftesman. Ansökan görs vid den tingsrätt där den avlidne svarade när denne levde.

Skiftesmannens uppgift är att försöka ena dödsbodelägarna, genomföra arvskiftet, lämna ut egendom till delägarna och avveckla dödsboet.

Om dödsboet förvaltas av en boutredningsman är denne utan särskilt förordnande skiftesmanSkulle en boutredningsman ha förordnats efter det att skiftesman utsetts, är boutredningsmannens befogenheter dock begränsade till förvaltningsåtgärder rörande boet.

Om dödsboet ställts under förvaltning av en testamentsexekutor blir denne utan särskilt beslut även skiftesman.

Det är dödsboet som betalar kostnaderna för skiftesmannen.

Tvångsskifte

Skiftesmannen ska bestämma när och var skiftet ska ske samt kalla dödsbodelägarna till skiftet. Skiftesmannen ska i första hand försöka  delägarna eniga om hur skiftet ska göras. Om detta inte gårska skiftesmannen ta ställning till alla de frågor som delägarna inte är överens om. Det kan handla frågor som vilken egendom som ska ingå i skiftet eller hur egendom ska värderas eller hur lotter ska fördelasI denna situation ska skiftesmannen göra ett s.k. tvångsskifte.

Skiftesmannen upprättar en skriftlig handling över tvångsskiftet. Handlingen ska i original eller bestyrkt kopia så snart som möjligt delges delägarna.

Om en dödsbodelägare inte är nöjd med skiftet kan denne klandra skiftet inom fyra veckor från delgivningen. Klandertalan förs som en särskild rättslig process vid tingsrätten.