Vad är medling?

Förutsättningarna för medling

Tingsrätten ska i första hand försöka få föräldrarna att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och i vilken omfattning barnet ska ha umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Om föräldrarna inte kan hitta en samförståndslösning vid tingsrättens sammanträde för muntlig förberedelse och samarbetssamtal inte heller leder till en överenskommelse, men det ändå finns skäl att tro att föräldrarna kan enas, så kan domstolen besluta om att medling ska ske.

Rätten kan ge en medlare i uppdrag att försöka få föräldrarna att nå en överenskommelse i de tvistiga frågorna. Domstolen kan besluta om medling även om en av föräldrarna inte vill det, om det trots oviljan finns anledning att tro att en medlare skulle kunna ena föräldrarnaMedlarens uppdrag är begränsat till viss tid. Sedan måste medlaren redovisa till tingsrätten hur medlingen har gått. Staten betalar kostnaderna för medlaren.

Det är ofta domare, advokater och familjerättssekreterare som tar på sig uppdrag att medla i konflikter som gäller vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Medlaren är opartisk och sätter alltid barnets bästa i främsta rummet. Medlingsuppdraget anpassas efter omständigheterna i det särskilda fallet.

Om medlaren lyckas ena föräldrarna skrivs ett avtal om vad föräldrarna har kommit överens om. Om tingsrätten anser att överenskommelsen är förenlig med barnets bästa, kan domstolen meddela en dom som är i överensstämmelse med samförståndslösningen. 

Hur går medling till?

Medlingsuppdrag kan utföras på olika sätt. Medling innebär dock alltid en strukturerad process där föräldrarna har en konstruktiv dialog. Dialogen inbegriper de stora, viktiga frågorna som barnets vårdnad, boende och umgänge. Den omfattar också de mindre, mera praktiska frågorna som t.ex. hur kommunikationen med barnets skola ska se ut eller vem av föräldrarna som ska förvara barnets pass.

Några modeller som ofta används vid medling är:
– Den s.k. Göteborgsmodellen, där medlaren först pratar enskilt med den ena föräldern och dennes ombud och sedan pratar enskilt med den andra föräldern och dennes ombud.
– Den s.k. konferensmodellen, där medlaren pratar med båda föräldrarna och deras ombud samtidigt och där medlaren ser till att föräldrarna får möjlighet att framföra det de vill till varandra och att föräldrarna också lyssnar på varandra.
– Medlaren håller enskilda samtal med respektive förälder och dennes ombud under olika dagar.

Fördelen med medling är framförallt att metoden kan bidra till att minska den stress som barnet utsätts för genom konflikten och rättsprocessen. Genom medlingen kan konfliktnivån mellan föräldrarna minska. Den rättsliga processen kan avslutas fortare om medlingen är framgångsrik. Föräldrarna får dessutom, genom medlingen, värdefulla verktyg för att framöver kommunicera med varandra på ett lösningsorienterat sätt.