Kategori: Privatjuridik

Vad är giftorättsgods?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde. Huvudregeln då […]

april 5, 2021

Vad är enskild egendom?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde. Huvudregeln då […]

april 5, 2021

Måste ett äktenskapsförord registreras?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är […]

april 5, 2021

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, där de bestämmer hur deras egendom ska delas upp om de […]

april 5, 2021

Vad är ett samboavtal?

Sambolagens definition av samboskap är två ogifta personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboegendom […]

april 5, 2021

Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna. Bodelning […]

april 5, 2021

Vad är skillnaden mellan bouppteckning och boutredning?

Bouppteckning är ett moment i boutredningen. En boutredning består, förutom av bouppteckning, även av omhändertagande och utredning, dödsboförvaltning, arvskifte och avveckling av dödsboet. Dödsboförvaltningen innebär ett praktiskt omhändertagande […]

april 5, 2021

Vad gör en boutredningsman och en skiftesman?

Boutredningsman Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller hur bouppteckningen ska förrättas, kan de ansöka vid tingsrätten om att domstolen […]

april 5, 2021

Kan man ändra i en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas. Det är inte […]

april 5, 2021

Hur går en bouppteckning till?

Om kvarlåtenskapen efter den avlidna är större än begravningskostnaderna måste dödsbodelägarna göra en bouppteckning. En bouppteckning är ett dokument som visar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. […]

april 5, 2021

Vad menas med arvstvist?

När en anhörig har avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter […]

april 5, 2021

Vem blir dödsbodelägare?

En avliden persons arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har ansvaret för dödsboet, alltså den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Dödsbodelägare […]

april 5, 2021

Umgänge med barn

Tidigare fanns det ganska tydliga riktlinjer för vad som var ett sedvanligt umgänge. Det sedvanliga umgänget innebar att barnet fick rätt till umgänge med den förälder […]

april 5, 2021

Barnets boende

Olika boendealternativ och folkbokföring Barnet ska vara folkbokfört (“skriven”) på den adress där det är bosatt. Barnets anses bosatt där […]

april 5, 2021

Vad är medling?

Förutsättningarna för medling Tingsrätten ska i första hand försöka få föräldrarna att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, […]

april 5, 2021

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal för att nå en överenskommelse Domstolen är skyldig att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning (överenskommelse) om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det […]

april 5, 2021

Täcker hemförsäkringen en vårdnadstvist?

I mål om barns vårdnad, boende eller umgänge gäller i princip att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader. Det finns undantag från den huvudregeln. En […]

april 5, 2021

Har jag rätt att träffa mina barn?

Som huvudregel: ja. Även om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet eller om vårdnaden är gemensam men barnet bor stadigvarande hos ena föräldern, så har barnet rätt […]

april 5, 2021

Så undviker du en vårdnadstvist

Föräldrar som har svårt att på egen hand komma överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge, kan kontakta kommunens familjerättsenhet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och familjeterapi. En erfaren […]

april 5, 2021

Vad är en vårdnadstvist?

Att vara vårdnadshavare innebär att ha den juridiska vårdnaden om ett barn. Då har man ansvaret för att fatta beslut […]

april 5, 2021

Viktigt att tänka på när du skriver testamente

I ärvdabalken anges vad som ska hända med den avlidnes kvarlåtenskap. Med ett testamente kan du avvika från vissa av arvsbestämmelserna i ärvdabalken. Det är dock aldrig möjligt att göra […]

april 5, 2021

Vad händer om det inte finns ett testamente?

I ärvdabalken finns det angivet en viss arvsordning. Arvsordningen har olika arvsklasser. Arvsklass 1 Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar. Bröstarvingar är den […]

april 5, 2021

Nödtestamente

Den som på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att skriva ett testamente som uppfyller formkraven, kan förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente. […]

april 5, 2021

Vad är kvarlåtenskap, arvslott och laglott?

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som en avliden lämnar efter sig, efter avräkning av skulder. Tillgångarna kan vara såväl pengar som annan egendom och lösöre, som man räknar ut värdet av. […]

april 5, 2021

Måste ett testamente registreras?

Ett testamente behöver inte registreras. Det är en god idé att förvara ett testamente på en trygg plats. Det kan förslagsvis förvaras i ett bankfack eller hos ett […]

april 5, 2021

Vad är bröstarvingar?

De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar. Med avkomling menas arvlåtarens (den avlidnes) barn, barnbarn och så […]

april 5, 2021

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur den egna kvarlåtenskapen ska fördelas efter ens död. […]

april 5, 2021

Dyrt att fälla andras träd

Om du vill förbättra utsikten från ditt hus genom att fälla några träd så gör du bäst i att först […]

februari 6, 2019