När kan en bouppteckning ersättas med en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om tillgångarna efter den avlidna inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidna var gift räknar man med en eventuell andel i den efterlevande makens giftorättsgods till tillgångarna. För att kunna göra en dödsboanmälan krävs det dessutom att den avlidna inte ägt fast egendom eller tomträtt.

Det är förrättningsmannen som kan ta initiativ till en dödsboanmälan. Om förrättningsmannen tror att det finns förutsättningar att ersätta en bouppteckning med en dödsboanmälan kan denne ta kontakt med socialnämnden i den avlidnas hemkommun. Socialnämnden prövar om en dödsboanmälan kan göras och skriver under anmälan, som sedan lämnas in till Skatteverket.

Dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Om socialnämnden anser att det är lämpligt kan nämnden även efter den tiden göra en anmälan.

Skatteverket förvarar dödsboanmälan. Myndigheten granskar inte innehållet i anmälan och registrerar inte heller denna.

I vissa fall ska en bouppteckningsförrättning hållas och en bouppteckning lämnas in till Skatteverket trots att en dödsboanmälan redan har gjorts. Det blir aktuellt om det anträffas en ny tillgång som gör att det inte längre finns förutsättningar för en dödsboanmälan eller om en dödsbodelägare eller någon vars rätt kan påverkas av att en bouppteckning inte görs, begär att en bouppteckning ska förrättas och dessutom ställer säkerhet för kostnaderna för bouppteckningen.