Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är otillåten och som leder till ett straff. Brott beskrivs i lagbestämmelser. De flesta brott finns angivna i brottsbalken.  

Uppsåt och oaktsamhet

Om det inte står annat i lagen så är en gärning brottslig bara om den begås uppsåtligen.  

Det finns olika slags uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.  

Avsiktsuppsåt innebär att gärningsmannen vill uppnå en viss följd eller effekt, och att denne uppfattar att det också är möjligt att lyckas med det.  

Exempel: En gärningsman knuffar medvetet en person ned för en trappa i syfte  att skada personen. 

Insiktsuppsåt innebär att gärningsmannen inser att hans handlande kommer att leda till en viss följd eller effekt utan att denne för den sakens skull vill att följden eller effekten ska inträffa.  

Exempel: Gärningsmannen är praktiskt taget säker på att personen som han  knuffar kommer att falla ned för trappan och att personen då kan komma att  skada sig. 

Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningsmannen inser att det finns en risk för att hans handlande leder till en viss följd eller effekt och att han dessutom är likgiltig inför om den följden eller effekten förverkligas.  

Exempel: Gärningsmannen inser att det finns en risk för att personen kan  komma att falla ned för trappan och skada sig om han knuffar personen när  denne står precis vid trappavsatsen. Gärningsmannen bryr sig inte om  ifall personen faktiskt faller ned för trappan och skadar sig.   

Det finns brott som kan begås av oaktsamhet. I de fallen kan man straffas om man har varit medvetet oaktsam. En gärningsman som inser att det finns en risk för att hans handlande kan leda till en viss följd eller effekt och som dessutom är likgiltig inför själva risken, har agerat medvetet oaktsamt.  

Exempel: En gärningsman köper en cykel från en privatperson som han inte känner. Han anar att cykeln kan vara stulen. Han slår bort den tanken och köper ändå cykeln för ett ganska förmånligt pris. 

Berusning och psykisk påverkan

Utgångspunkten är att samma uppsåtsbedömning ska göras även om man var berusad eller påverkad av narkotika när man begick den brottsliga gärningen. Samma sak gäller om man begick gärningen när man tillfälligt var från sina sinnens bruk och man själv hade orsakat det tillståndet. Det är bara under mycket speciella förhållanden som man inte behöver ta ansvar för brottet på grund av att man var berusad, påverkad eller under en tillfällig sinnesförvirring vid gärningstillfället. 

Ansvarsfrihet 

Ibland är en gärning inte otillåten. Det kan bero på att man har agerat i tex. nödvärn eller nöd.  

 Man har rätt till nödvärn t.ex. om man själv blir utsatt för ett brottsligt angrepp på sin person. Om man då försvarar sig så behöver det inte vara brottsligt, förutsatt att man i den aktuella situationen inte har agerat uppenbart oförsvarligt. Om man skulle göra mer än vad som är tillåtet, kan det ändå vara så att man inte begår något brott, om situationen var sådan att man svårligen kunde besinna sig. 

 Om fara hotar liv, hälsa, egendom eller ett annat viktigt, skyddat intresse, så kan det vara fråga om en nödsituation där man inte gör sig skyldig till brott om man agerar. Det krävs att man inte agerar på ett sätt som är oförsvarligt. Ett exempel är att man, trots att man har druckit alkohol och därför inte får köra bil, kör en svårt skadad person från en olycksplats till sjukhuset eftersom det inte finns några andra sätt att få den olycksdrabbade under vård.   

Vad krävs för att dömas för ett brott?

För att dömas för ett brott krävs det att åklagaren bevisar dels att en viss handling har ägt rum (bevisar s.k. objektiva rekvisit), dels att den tilltalade har haft uppsåt till de delar som ingår i handlingen (bevisar s.k. subjektivt rekvisit). 

 Om den tilltalade har invänt nöd eller nödvärn måste åklagaren bevisa att invändningen är obefogad.