Vad är ett samboavtal?

Sambolagens definition av samboskap är två ogifta personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Samboegendom ingår i bodelning

Enligt lagen är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, samboegendom. Samboegendom ingår i en eventuell bodelning. Till gemensamt bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, men bil och egendom som främst används för fritidsändamål räknas inte som samboegendom.

Undantag görs för egendom som den ena sambon fått i arv, gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild.

Viktigt att tänka på är att även om det enbart är den ena sambon som har finansierat inköpet av den gemensamma bostaden och/eller bohaget så har den andra sambon vid en bodelning rätt till hälften av nettovärdet.

Bodelning när samboskap upphör

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär, gifter sig eller någon av dem avlider. Då ska en bodelning göras.

Vill man att viss egendom inte ska ingå i bodelningen så kan man avtala om det i ett samboavtal. Man kan i ett samboavtal till och med avtala om att bodelning över huvud taget inte ska ske.

Ett samboavtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda samborna.

Varför behöver vi ett samboavtal?

Några exempel på när det är lämpligt med ett samboavtal:

  • när en av er har köpt er gemensamma bostad
  • om en gemensam bostad köpts men ni har gått in med olika stor ekonomisk del
  • när ni bor i en hyresrätt men kontraktet bara står på den ena av er.