Får jag själv välja försvarsadvokat?

Det korta svaret är ja.

Om du är misstänkt för brott har du rätt att anlita en försvarare. Du kan välja vilken advokat du vill i hela Sverige, och du meddelar ditt val till förundersökningsledaren (om en brottsutredning pågår) eller tingsrätten (om åtal har väckts). Som utgångspunkt gäller att du själv betalar kostnaden för försvararen.

Offentlig försvarare 

I vissa fall har du rätt att få hjälp av en offentlig försvarare. Det är en advokat som utses av domstolen och som staten under vissa förhållanden betalar hela eller en del av kostnaden för. Om du själv föreslår en särskild advokat, så brukar domstolen ge den advokaten uppdraget att biträda dig. Innan domstolen gör det kontaktar domstolen advokaten och frågar om denne har möjlighet att ta sig an uppdraget. Advokaten väljer själv om denne vill åta sig uppdraget.

Om du inte lämnar något förslag på offentlig försvarare, så väljer domstolen en advokat åt dig. Domstolen väljer från en lista med advokater som har anmält intresse att arbeta som offentlig försvarare, och de kan ha olika kunskaper och erfarenheter.

För att vara säker på att du får hjälp av en försvarare som har goda kunskaper om den typ av brott som ditt ärende gäller, så rekommenderar vi att du själv gör ett aktivt val i stället för att låta domstolen bestämma vem som ska vara din offentlige försvarare. 

 Läs även Har jag rätt till en offentlig försvarare?  

Försvararen säkerställer en rättvis rättegång

Din försvarare ser till att du får en rättvis rättegång. Försvararen hjälper dig att lägga fram din sak på ett så bra sätt som möjligt inför domstolen och argumenterar på ett rättsligt korrekt sätt i fråga om eventuell påföljd. Försvararen kan också bedöma vilken bevisning som är relevant och på vilket sätt bevisningen bör läggas fram i rättegången.  

Försvararen kan oftast göra ett bättre arbete om du berättar allt som du vet för denne. Försvararen kan inte använda informationen till din nackdel. Advokaten har en absolut lojalitetsplikt mot dig och tystnadsplikt. Din försvarare kan inte bli tvingad att vittna mot dig om vad du har berättat för denne i ärendet. 

Kan jag byta offentlig försvarare?

Om du inte är nöjd med din offentlige försvarare kan du begära att domstolen tillåter dig att byta försvarare. Du ansöker om byte hos den domstol som handlägger målet. För att få att byta offentlig försvarare krävs det särskilda skäl. Som regel krävs det en djupgående förtroendekris och svåra samarbetsproblem. Domstolen väger in hur pass allvarlig brottslighet du är misstänkt för och om det rör sig om en brottstyp som är av mera känsligt slag.

Kan jag förlora min offentlige försvarare?

En offentlig försvarares uppdrag kan återkallas av domstolen t.ex. om det inte längre finns behov av en offentlig försvarare. Domstolen kan anse att behovet har upphört t.ex. för att allvarliga brottsmisstankar har fallit bort eller för att du i stället har anlitat en privat försvarare.