Affärsplan

Affärsplanen beskriver er affärsidé och framtida vision för bolaget. Affärsplanen har till syfte att fastställa vilka risker det finns med den nya verksamheten, utröna bolagets styrkor samt svagheter och att underlätta det praktiska arbetet när verksamheten väl påbörjas.

Affärsplanen är i flertalet fall nödvändig när man förhandlar med finansiärer, försäkringsbolag eller övriga ekonomiska rådgivare när det kommer till att bedöma bolagets förutsättningar.

En affärsplan bör innehålla följande moment.

1. Affärsidén

Beskrivning av er affärsidé, den produkt/tjänst ni vill förmedla samt utbjuda till kunder och den löpande tilltänkta verksamheten. Affärsidén ska beskriva bolagets målsättning och vision, vad det är man vill uppnå med bolaget, inom en angiven tidsram. Vilket kundbehov eller nytta är det som tillgodoses?

2. Information om ägarna av bolaget

Beskrivning av ägarna, dess bakgrund, erfarenheter, nuvarande anställning m.m.

3. Kunder

Beskrivning av kunderna och vem produkten/tjänsten primärt riktar sig till. Vilka egenskaper har den typiska kunden, vilka köpvanor har han eller hon?

4. Produkt/tjänst

Beskrivning av produkten/tjänsten. Under denna punkt kan man med fördel beskriva om tillverkningsprocessen av produkten och vilka distributionskanaler som finns att tillgå. Är produkten/tjänsten avsedd att vidareutvecklas, och i förekommande fall, på vilka sätt? Finns det planer på att utöka sortimentet/komplettera med produkter/tjänster, och i förekommande fall, på vilket sätt?

5. Marknaden

Beskrivning av marknaden för det geografiska område inom vilket man avser att försälja produkten/tjänsten. Är marknaden nationell eller internationell? Finns det befintliga kunder idag? Vilken marknadsandel förväntar ni er att erhålla?

6. Konkurrenter

Beskrivning av de konkurrenter som finns på marknaden. Vad skiljer er produkt/tjänst från konkurrenternas? Vilka är produktens/tjänstens fördelar respektive nackdelar i förhållande till konkurrenternas?

7. Marknadsföring/försäljning

Beskrivning av marknadsföringen för verksamheten. Hur avser ni att nå ut till befintliga samt nya kunder? Vilka medievanor kan dina kunder tänkas ha? Finns det en upprättad marknadsföringsplan? Hur är distributionen av produkten/tjänsten avsedd att utföras? Har ni kontakt med leverantörer?

8. Bolagsform

Beskrivning av den bolagsform som verksamheten avses att bedrivas som. Läs mer om olika bolagsformer.

9. Lokal/utrustning

Beskrivning av den plats där man avser att bedriva verksamheten. Finns det behov av maskiner och inventarier? Finns det behov av lager?

10. Ekonomi/budget

Beskrivning av verksamhetens uppskattade intäkter och kostnader. Det är viktigt att man redan i ett tidigt stadie upprättar en budget för verksamheten på lång respektive kort sikt. Budgeten ska bl.a. besvara följande.

– Vilka är bolagets fasta kostnader per år?
– Vad behöver anskaffas på kort respektive lång sikt?
– Vilka är bolagets omkostnader per år?
– Vilka utgifter finns för inventarier, resekostnader, telefoni, ränta på lån, kost och logi, försäkringar, marknadsföring, administration, löner m.m.?
– Vilka intäkter förväntas bolaget göra på årsbasis?

11. Finansiering

Beskrivning av hur verksamheten avses att finansieras. Ägarinsats, privatlån, lån från närstående eller upparbetade vinster?

12. Arbetsgivare

Ska bolaget vara arbetsgivare? I förekommande fall får man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Läs mer om registrering som arbetsgivare.

Företagarskolan

Gå till del 2
parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.