Vad innebär ett livstidsstraff?

För vissa brott är det möjligt att dömas till fängelse på livstid. Ett livstidsstraff är inte i förväg bestämt till viss tid utan fängelsestraffet kan sägas gälla tills vidare och avsikten är att det ska avsevärt överstiga 18 års fängelse.

Livstidsstraffet kan efterges eller mildras av regeringen genom nåd. Vanligare är dock att man som livstidsdömd efter en längre tid – man måste ha avtjänat minst tio år av straffet först – ansöker om att straffet ska omvandlas till fängelse på viss tid, dvs. till ett tidsbestämt straff.

Den som ansöker om omvandling av livstidsstraff får som utgångspunkt hjälp av ett offentligt biträde (en advokat).

Det är Örebro tingsrätt som bestämmer om ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff. Tingsrättens avgörande kan överklagas till Göta hovrätt och därefter vidare till Högsta domstolen.

När domstolen ska pröva om omvandling av livstidsstraffet ska ske, tar man hänsyn till hur lång tid som har avtjänats av straffet, vad livstidsdomen avser för slags brottslighet, om det finns risk för att den dömde begår nya allvarliga brott (det är Rättsmedicinalverket som gör riskbedömningen och den väger i sammanhanget tungt), om den dömde har skött sig under anstaltstiden och om den dömde har medverkat i sådana insatser som kan underlätta en anpassning till samhället. Åklagaren får alltid yttra sig i domstolen.