Vem får vårdnaden om barnet om föräldrarna inte kan komma överens?

Upplösning av gemensam vårdnad

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

Olämplig vårdnadshavare

Det är inte alltid lätt för rätten att avgöra vem som är den lämpligaste vårdnadshavaren.  Samarbetssamtal och vårdnadsutredning kan hjälpa domstolen att fatta rätt beslut i vårdnadsfrågan. En lämplig vårdnadshavare är en förälder som kan erbjuda barnet en trygg tillvaro, omsorg och en god fostran.

Vissa faktorer har särskilt stor betydelse när domstolen överväger om någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare. En förälder som utsätter barnet eller andra familjemedlemmar för våld eller andra övergrepp, är som regel olämplig som vårdnadshavare. Att en förälder brister i omsorgsförmåga, lever i en för barnet riskfylld miljö eller har ett missbruk eller psykisk ohälsa, kan innebära att föräldern är olämplig som vårdnadshavare. En annan omständighet som innebär att en förälder är olämplig som vårdnadshavare är att föräldern olovligen fört bort eller hållit kvar barnet, eller att det finns en konkret risk för att föräldern ska agera på ett dant sätt.

Det är viktigt att delta i den rättsliga processen på det sätt som förväntas av en förälder. Föräldern måste alltid komma till samtal med socialtjänsten och till domstolens sammanträden och förhandlingar. Att utebli innebär att föräldern försvårar processen, och är något som kan tala till förälderns nackdel.

Umgängessabotage

Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vårdnadshavaren har en långtgående skyldighet att se till att barnet regelbundet får umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

En förälder som motverkar barnets umgänge med den andra föräldern, eller till och med aktivt saboterar umgängetär i regel olämplig som vårdnadshavare. Umgängessabotage kan ske på många olika sätt. Det kan röra sig om att rent faktiskt förhindra att umgänge kommer till stånd, t.ex. genom att inte besvara telefonsamtal från den andra föräldern eller låta bli att vara hemma när den andra föräldern kommer för att hämta barnet för umgänge. Umgängessabotage kan också vara mera indirekt. Det kan handla om att tala illa om den andra föräldern inför barnet och därigenom få barnet att känna ovilja mot att träffa den andra föräldern. En förälder som motverkar umgänge har i princip alltid ett sämre utgångsläge i vårdnadstvisten.

Om en ensam vårdnadshavare med fog anser att ett umgänge med den andra föräldern innebär risker för barnet, kan det ändå krävas av vårdnadshavaren att den verkar för alternativa umgängesformer. Det kan handla om att se till att barnet t.ex. träffar umgängesföräldern tillsammans någon anhörig eller har kontakt med umgängesföräldern genom telefonsamtal eller videomöte.