Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, där de bestämmer hur deras egendom ska delas upp om de skiljer sig. Om inget äktenskapsförord finns har makarna rätt till hälften av allt som båda äger vid en skilsmässa eller dödsfall, oavsett vem det är som har köpt vad. Detta beror på den så kallade giftorätten, som innebär att värdet av makarnas tillgångar, såväl gemensamma som enskilda, ska fördelas lika mellan dem vid en bodelning.

I giftorättsgodset ingår även egendom som parterna hade med sig in i äktenskapet, inte bara sådant som införskaffats under äktenskapet. 

Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att vissa tillgångar inte ska fördelas lika mellan dem vid bodelningen, eller att reglerna om giftorätt över huvud taget inte ska gälla och att alla specifika tillgångar ska vara enskilda.

Om livet förändras

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Giftorättsgods ingår i bodelning

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder inom äktenskapet utgör giftorättsgods som ska delas på hälften vid en bodelning. Om man vill att vissa tillgångar ska vara enskilda kan man reglera detta i ett äktenskapsförord, vilket gör att de hålls utanför bodelningen. Fordringar och skulder makarna emellan kan också regleras som enskild egendom. 

Under vissa förutsättningar kan ett äktenskapsförord också användas för att göra enskild egendom till giftorättsgods, exempelvis om en av makarna har fått något genom testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom.

Formkrav för äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligtdaterat och undertecknat av båda makarna eller blivande makarna, samt registrerat hos Skatteverket. 

Äktenskapsförordet gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket.

Varför behöver vi ett äktenskapsförord?

Några exempel på när det är lämpligt med ett äktenskapsförord: 

  • när en av er har ett fritidshus som ska stanna i släkten
  • om en av er har tillgångar som ägs tillsammans med släktingar
  • när en av er har byggt upp ett företag som den andra inte är involverad i, eller äger ett företag tillsammans med andra
  • när ni gått in i äktenskapet med olika ekonomiska förutsättningar
  • om en av er förväntas ärva större tillgångar