Hur fungerar det rent praktiskt i häktet?

När du häktas blir du omgående placerad i något av Kriminalvårdens häkten. Du bli normalt placerad i ett häkte som ligger i eller nära den ort där rättsprocessen ska äga rum, om inte placering i annat häkte behövs av säkerhets- eller beläggningsskäl. Det är stor brist på platser i häktena och det kan därför bli så att du måste flytta till annat häkte under häktestiden.

Inskrivningen

Du blir först inskriven i häktet. De tillhörigheter som du hade med dig till polisens arrest dokumenteras av häktespersonalen och förvaras åt dig i ett förråd under tiden som du är intagen. Du har inte tillgång till förrådet. Om du behöver lämna ut någon ägodel till en annan person, t.ex. en bostadsnyckel, så går det dock att ansöka om att få lämna ut ägodelen.

Du får inledningsvis information om vad tiden i häktet innebär och vilka regler som gäller. Du får informationen på ett språk som du förstår. Om du är under arton år får du informationen både muntligen och skriftligen. Om det inte finns särskilda skäl mot det får du möjlighet att underrätta närstående om var du befinner dig.

Vid inskrivningen får du berätta om du har några hälsoproblem eller om du behöver någon viss medicin. Om du har fått läkemedel utskrivet av läkare så får du den medicinen även på häktet. Häktet har tillgång till läkare och annan sjukvårdspersonal. Om du behöver sjukvård eller akut tandvård så ska du få det. Det är viktigt att du säger till häktespersonalen om du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt.

Inom två veckor från häktningen ska det upprättas en plan för häktningstiden. Den ska utformas efter dina personliga förutsättningar. Planen tar hänsyn till om det finns några särskilda risker kopplade till dig, t.ex. om du har varit hotfull eller misskött dig, eller om du har särskilda behov av skydd eller sjukvård. Du får en kopia av planen.

Bostadsrummet och nödvändigheter

Under tiden som du är i häktet vistas du i ett bostadsrum med låsbar dörr. Du får oftast ett eget rum men det händer att två intagna behöver dela rum eftersom det är hög beläggning på häktena.

I rummet finns stol, bord, skåp, säng, bäddutrustning, spegel, anslagstavla, mugg, väckarklocka, radio, TV och persienn för fönstret. Du får inte förstöra, skada eller hantera föremålen på ett brandfarligt sätt.

Du är skyldig att hålla god ordning i ditt bostadsrum. Du måste t.ex. städa rummet regelbundet och får inte förvara livsmedel eller annat på ett ohygieniskt sätt.

Du får inte röka i bostadsrummet.

Bostadsrummet har ett signalsystem så att du kan påkalla personalens uppmärksamhet om du behöver hjälp med något. Personalen har regelbunden tillsyn över dig.

Rättigheter

Om du inte har restriktioner (se avsnittet ”Vad innebär restriktioner?) så får du under dagtid vistas tillsammans med andra intagna i ett gemensamt utrymme. Om du är under arton år försöker man undvika att du måste vistas helt ensam.

Om du har restriktioner kan du få s.k. samsittning med en annan häktad om åklagaren godkänner det. Du får i så fall umgås med en annan intagen person under dagtid.

Som utgångspunkt gäller att du har rätt att vistas utomhus en timme per dag. Häktet bestämmer när på dagen din utomhusvistelse sker. Ibland kan utomhusvistelsen dras in av säkerhetsskäl.

Du har rätt till regelbunden kontakt med en representant för den egna religionen, t.ex. en präst eller en imam.

Du får mat vid sedvanliga mattider. Måltiderna kan anpassas efter medicinska behov eller religion eller vara vegetariska om det önskas. Om det inte äventyrar säkerheten så kan du få eller själv bereda varm dryck.

Du får tillgång till tidningar och böcker samt åtminstone tre tv-kanaler, om inte restriktioner hindrar det. Det kan även finnas möjlighet att få lyssna på ljudböcker t.ex. om du har en svår synnedsättning.

Du får sängkläder, handdukar och basartiklar för personlig hygien såsom t.ex. tandborste, tandkräm, tvål och rakartiklar. Om du vill så får du kläder och skor. Alla textilier byts regelbundet.

Sysselsättning, ersättning och bidrag

Du får häktesbidrag med högst 90 kronor per vecka.

Om du deltar i sysselsättning som anordnas av Kriminalvården så har du rätt till ersättning med 11 kronor per timme. Pengarna betalas ut till ett särskilt konto som är knutet till dig och som Kriminalvården hanterar. Om du har pengar från sysselsättning kvar när du skrivs ut så får du dem med dig.

Om du vill kan du använda din ersättning eller ditt häktesbidrag till att handla kioskvaror (t.ex. snus, godis eller hygienprodukter) en gång i veckan.

Du kan få bidrag för ett kortare telefonsamtal per vecka med närstående barn, om det kan antas vara till barnets bästa. Du kan också få bidrag för telefonsamtal som är av stor vikt för dina frigivningsförberedelser eller som annars är särskilt angelägna.

Det finns möjligheter att få bidrag för akut tandvård, synundersökning och glasögon.

Om du har ett akut hjälpbehov som inte kan tillgodoses genom socialnämnden kan du, i avvaktan på tid för besök där, få bidrag för hemresa och uppehälle samt kläder och skor anpassade efter årstiden, om du saknar sådana.

Telefonsamtal, besök och brev

Du kan ansöka om telefonsamtal med eller besök av närstående. Om du har restriktioner är det åklagaren som bestämmer om samtalet eller besöket ska få ske. Då är samtalet eller besöket alltid övervakat av polisens utredare eller annan person. Om du inte har restriktioner är det Kriminalvården som bestämmer om och när samtalet eller besöket kan ske.

Det kan finnas möjligheter för dig att få träffa ditt barn även om du är häktad. När det gäller besök av barn så är det barnets bästa som sätts i främsta rummet, inte ditt önskemål om att få träffa barnet. Det betyder att man kan neka besök av hänsyn till barnet. Om barnet ska besöka dig så behöver barnet ha en vuxen person med sig. Det kan vara en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet känner förtroende för.

Du kan skicka brev till andra och de kan skicka brev till dig. Breven granskas av antingen åklagaren eller Kriminalvården beroende på om du har restriktioner eller inte. Åklagaren stoppar brev som har ett innehåll som skulle kunna påverka polisutredningen negativt. Kriminalvården stoppar brev som skulle kunna påverka ordningen eller säkerheten i häktet.

Du har alltid rätt att ringa din offentlige försvarare.

Fortsatt utredning

Under tiden som du är häktad kommer det sannolikt att hållas nya förhör med dig. När det är dags för förhör flyttas du från bostadsrummet/gemensamhetsutrymmet till ett förhörsrum. Din försvarare är med dig under förhöret.

Utskrivning

Om häktningsbeslutet upphävs, blir du omgående utskriven från häktet. Du får då tillbaka de tillhörigheter som du har i förrådet och i ditt bostadsrum.