Vad är s.k. utredningshäktning?

Utgångspunkten för att bli häktad är normalt sett att du är ”på sannolika skäl” misstänkt för ett mera allvarligt brott. Häktning kan dock, i vissa fall, användas som tvångsmedel även om du bara är ”skäligen” misstänkt för ett brott. ”Skälig” misstanke är en lägre grad av misstanke.

För att kunna häktas när du endast är skäligen misstänkt för ett brott så krävs det att det är av synnerlig vikt att du tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet. Det brukar kallas för utredningshäktning. Kravet för utredningshäktning är högt ställt. Och det är åklagaren som ska visa för domstolen att det är synnerligen viktigt att du tas i förvar. Man kan säga att åklagaren måste kunna visa att det finns anledning att räkna med att ytterligare utredning inom kort kommer att stärka brottsmisstankarna mot dig.

Vid utredningshäktning får åklagaren en vecka på sig att hitta så mycket bevisning mot dig att misstankegraden ökar från att du ”skäligen” kan misstänkas för brottet till att du kan misstänkas för att ”sannolikt” ha begått brottet. Om åklagaren efter en vecka inte kan presentera utredning för domstolen som visar att misstankarna mot dig når upp till den högre misstankegraden, ska du släppas.

Även om du blir släppt så kvarstår sannolikt misstankarna mot dig. Du kan komma att bli kallad till ytterligare förhör framöver. Din offentlige försvarare fortsätter att hjälpa dig under den vidare polisutredningen.