Familjerätt

Inom familjerätten ryms såväl glädje som tvister och sorg. Adactas rutinerade familjerättsadvokater kan bistå dig i alla skeden. Vi upprättar äktenskapsförord och samboavtal, hanterar skilsmässor och bodelningar, hjälper dig hitta lösningar om vårdnad av barn och underhållsbidrag, skriver testamenten, reder ut arv och löser arvstvister.

Många familjerättsliga situationer kan vara uppslitande och kräva ett stort engagemang, både från dig och från den som företräder dig. Det är viktigt att du känner förtroende för ditt ombud: kontakta oss så ser vi till att du får en advokat som du känner dig bekväm med.

Vårdnad, boende och umgänge – vårdnadstvist

När föräldrar inte själva kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för gemensamma barn uppstår en vårdnadstvist. 

Vårdnadstvister kan ofta bli både uppslitande och segdragna, så det är viktigt att ta professionell hjälp redan i tvistens tidigaste skede. Adactas advokater har gedigen erfarenhet och full förståelse för vårdnadstvisters känsliga natur och bistår er, alltid med barnets bästa för ögonen.  

Vårdnad, gemensam eller ensam

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att vårdnadshavaren är skyldig att tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, fostran och försörjning, har ansvar för att se till att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkning och är ansvarig för juridiska beslut som tas runt barnet. Juridiska beslut som rör barnet kan handla om exempelvis boende, skolgång, sjukvård, myndighetskontakter och ingående av avtal för barnets räkning. 

Grundregeln i Sverige är att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn. Om barnet föds av en gift mor får båda makarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta blir modern ensam vårdnadshavare tills den andra föräldern anmäler sig som vårdnadshavare, till exempel när fader- eller föräldraskapet ska fastställas hos socialnämnden. 

Om gifta föräldrar med gemensam vårdnad skiljer sig fortsätter vårdnaden ändå att vara gemensam, även om barnet skulle bo bara hos den ena föräldern. 

För att vårdnaden ska övergå till att vara ensam krävs antingen att en av föräldrarna väcker talan om vårdnaden hos tingsrätten, eller att föräldrarna avtalar om ensam vårdnad och avtalet godkänns av socialnämnden. 

Vid ensam vårdnad har vårdnadshavaren ensam ansvaret för barnet, i allt vad gäller juridiska beslut, fostran och så vidare, utan att behöva samtycke från den andra föräldern. 

Boende 

Med boende menas barnets faktiska bosättning, alltså där barnet normalt bor. Om föräldrarna inte bor tillsammans kan de avtala om var barnet ska bo, antingen växelvis hos föräldrarna eller bara hos den ena men med umgängesrätt för den andra. Kan de inte komma överens kan någon av dem väcka talan hos tingsrätten som får besluta om barnets boende. Att barnet inte bor hos båda föräldrarna är inget hinder för att vårdnaden fortfarande ska kunna vara gemensam. 

Umgänge 

Oavsett om vårdnaden om barnet är gemensam eller ensam så har båda föräldrarna rätt till umgänge med barnet – eller snarare: barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Kan föräldrarna inte komma överens om hur umgänget ska se ut kan det fastställas av tingsrätten, vilket vanligtvis sker i samband med en vårdnadstvist. 

Om det av någon anledning är olämpligt för barnet att ha umgänge med en av föräldrarna kan domstolen dock besluta att ingen umgängesrätt ska finnas. 

Umgänge behöver inte innebära fysiska möten, utan kan också skötas via till exempel telefon, mail eller videosamtal. Vill inte barnet träffa föräldern kan alltså umgänge lösas på andra sätt. 

Det är föräldrarnas ansvar att barnets behov av umgänge uppfylls, och sköts det inte kan tingsrätten se till att beslutet om umgänge verkställs. 

Vårdnadstvist 

För att gemensam vårdnad ska kunna fungera krävs det att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet för att kunna agera i enlighet med barnets bästa. 

Går inte det uppstår det ofta en vårdnadstvist, en rättslig tvist som uppstår när föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet. 

När tingsrätten ska besluta om ensam vårdnad undersöks föräldrarnas förmåga att samarbeta om barnet och om någon av föräldrarna gör sig skyldig till brister i omsorgen som kan medföra fara för barnet. 

En vårdnadstvist inleds genom att någon av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Vid den inledande muntliga förberedelsen i tingsrätten kan domstolen försöka få föräldrarna att komma överens, men om det inte lyckas fattar domstolen ett tillfälligt, interimistiskt, beslut om vårdnaden som ska gälla under tiden som vårdnadstvisten pågår. Under vårdnadstvisten ger tingsrätten socialnämnden i uppdrag att göra en utredning om barnets förhållande till föräldrarna, som ska ligga till grund för domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

En vårdnadstvist kan ofta ta många månader, och till och med upp till ett par år, innan beslut kan tas. Beslut om gemensam vårdnad kan bara tas om ingen av föräldrarna motsätter sig det. 

Rättegångskostnader vid vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist ska vardera part betala för sina egna rättegångskostnader. I hemförsäkringen finns vanligtvis rättsskydd som kan ge rätt till ersättning för upp till 80 % av rättegångskostnaderna, men var noga med att kolla villkoren, som kan variera mellan olika försäkringsbolag.  

Om du inte har rätt till rättsskydd kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp från staten. 

Om du undrar mer kring vårdnadstvist kan du läsa våra vanliga frågor kring vårdnadstvist eller kontakta oss.

Äktenskapsförord och samboavtal

Att skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal betyder inte att ni inte tror på att ert förhållande ska hålla. Men om någon av er dör eller om ni trots allt ska skiljas/separera så kommer ett äktenskapsförord/samboavtal att bespara er mycket besvär. På Adacta bistår vi med rådgivning och utformar avtal helt efter era önskemål.

I ett äktenskap finns det giftorättsgods som man äger tillsammans, och enskild egendom som inte omfattas av giftorätten. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att viss egendom som annars skulle ha räknats som giftorättsgods istället ska vara enskild egendom.

Sambolagens regler om samboegendom gäller bara för gemensam permanentbostad och bohag som köpts tillsammans eller för gemensamt bruk. Allt annat, inklusive bostad som ena parten redan ägde när den andra flyttade in, omfattas inte av sambolagens regler. Därför blir det en ökad trygghet för er att skriva ett samboavtal som reglerar vilken egendom som ska anses vara gemensam. Tänk också på att sambor inte ärver varandra, så särskilt om det finns barn med i bilden bör ni även skriva testamente, vilket vi självklart kan hjälpa er med.

Vad är skillnaden mellan samboavtal och äktenskapsförord?

Reglerna som gäller för gifta personer ger ett mer omfattande skydd än de som gäller för sambor. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall har makarna i princip rätt till hälften var av alla tillgångar i äktenskapet. När ett samboskap upplöses räknas bara bostad och bohag som anförskaffats för gemensamt bruk som gemensamma, allt annat är enskild egendom.

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, medan ett samboavtal är giltigt så snart det har undertecknats av båda samborna.

Om du har fler funderingar kan du läsa våra vanliga frågor kring äktenskap, sambo och egendom eller kontakta oss.

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt är en ny lag som trädde i kraft 2017.
Lagen stiftades för att många människor förr eller senare drabbas av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Lagen ger möjlighet att i förväg själv bestämma vem som ska hjälpa dig med ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre kan fatta sina egna beslut, istället för att vara hänvisad till en god man eller förvaltare som utses av domstol.

En framtidsfullmakt upprättas alltså i förebyggande syfte, en planering för om du en dag i framtiden inte längre kan tillgodose dina egna behov, exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller olyckshändelse.

I en framtidsfullmakt väljer du själv vilken eller vilka personer som ska ansvara för dina ekonomiska och personliga intressen om du inte längre kan fatta självständiga beslut. Du kan dessutom själv bestämma omfattningen av fullmakten, och på så sätt behålla kontroll över frågor som har stor betydelse för dig. Ska fullmaktshavaren exempelvis få sälja bostaden, bilen eller aktier? Eller bara reglera räkningar, hämta avier och deklarera?
Genom en framtidsfullmakt kan du undvika att en god man eller förvaltare behöver utses.

Testamente

Att skriva ner i ett testamente vad du vill ska gälla med din egendom gör att du kan vara säker på att dina beslut inte kan ifrågasättas efter att du har gått bort. Ett testamente är av särskild vikt vid samboförhållanden och i förhållanden där det finns särkullbarn (den ena partens barn). Adacta hjälper dig att upprätta ett juridiskt bindande testamente.

Viktigt att tänka på när du skriver testamente

Ärvdabalken är den lag som reglerar vad som ska hända med en avlidens kvarlåtenskap. Men med ett testamente kan du avvika från vissa av arvsbestämmelserna i ärvdabalken. Dock är det i Sverige aldrig möjligt att göra en bröstarvinge helt arvlös. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sina laglotter, vilka tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen. I övrigt kan du testamentera vad du vill av din egendom till vem du vill.

Enskild egendom

Ett sätt att skydda din egendom i framtiden är att i testamentet villkora den som enskild egendom. Då omfattas inte den egendomen vid en bodelning om arvingen separerar, skiljer sig eller avlider.

Tillägg och återkallelse av testamente

Har du skrivit ett testamente kan du alltid göra tillägg till det eller återkalla det. Vill du bara göra en ändring i ett giltigt testamente måste du skriva ett helt nytt. Men du kan göra tillägg, så länge du följer samma formkrav som när du skrev det ursprungliga testamentet.

Vill du återkalla ett testamente kan du göra det genom att förstöra det, genom att tydligt ange att innehållet inte längre beskriver din vilja eller skriva ett nytt.

Registrering, förvaring och testamentsexekutor

Ett testamente behöver inte registreras för att bli giltigt, och det finns inga krav på hur det ska förvaras. Det är dock en god idé att välja en trygg förvaring för att vara säker på att testamentet kommer fram när testatorn har avlidit. Du kan också utse en testamentsexekutor som blir ansvarig för allt som rör testamentet.

Klander av testamente och laga kraft

Om en arvinge anser att ett testamente är ogiltigt kan hen väcka klandertalan vid domstol inom sex månader från delgivning av testamentet. Om ingen talan har väckts inom tidsramen vinner testamentet laga kraft och kan ligga till grund för arvskifte (alltså att kvarlåtenskapen kan delas upp mellan arvingarna). Ett testamente kan vara ogiltigt av olika skäl; några exempel är att det inte upprättats enligt formkraven, att testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, om det upprättats under påverkan av en psykisk störning eller under tvång av någon annan, eller om det inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott.

Om du undrar mer kring testamente kan du läsa våra vanliga frågor kring testamente eller kontakta oss.

Arv och arvstvist

Arvsrätten reglerar anhörigas rätt till arv när en person har gått bort. Om den avlidne tagit beslut om fördelningen av sina ägodelar och upprättat testamente, äktenskapsförord eller samboavtal förenklas hanteringen vid bouppteckningen avsevärt då risken minskar för arvstvister på grund av att de efterlevande inte kan komma överens om hur dödsboet ska fördelas.

Andra orsaker till att arvstvister uppstår kan vara om det är svårt att tolka ett testamente eller annan rättshandling, eller om det råder tveksamhet om ifall det över huvud taget är giltigt, om någon har svårt att få ut sin arvslott (laglottskränkning), tvister vid boutredning eller tolkningsproblem vid internationella arv.

Adactas rutinerade advokater kan hjälpa dig med allt från äktenskapsförord, samboavtal och testamente till arvstvister och boutredningar förordnade av domstol, samt med övriga problem som kan dyka upp med till exempel den avlidnes bostad eller företag.

Vad menas med arvstvist?

När en anhörig avlidit är det naturligt att många känslor är i omlopp, och det händer ofta att det uppstår konflikter när anhöriga ska komma överens om hur arvet ska fördelas.

Under begreppet arvstvist faller alla typer av konflikter som har med arv och testamente att göra. Det kan bland annat handla om hur dödsboet förvaltas, värdering av dödsboets tillgångar, olika tolkningar av testamente eller dess giltighet, gåvor och förskott på arv innan dödsfallet eller muntliga löften om visst arv som inte är nämnt i testamentet, kränkning av bröstarvinges laglott i testamente, frågor om vem som ska ärva viss egendom och vad man ska göra med egendom som ärvs gemensamt.

Boutredningsman och skiftesman

För att försöka undvika att en arvstvist uppkommer kan man ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten, som då blir ansvarig för dödsboet, så att de anhöriga slipper försöka reda ut allt själva. Om tvisten uppstår först när arvet ska delas ut kan man istället ansöka om en skiftesman. En boutredningsman eller skiftesman kan om det krävs besluta om tvångsskifte om arvingarna inte kan komma överens. Ett tvångsskifte går alltid att klandra genom att väcka talan vid tingsrätten.

Anlita jurist

Om en tvist ändå uppstår rekommenderar vi att man anlitar en jurist, som kan hjälpa till att avgöra om man verkligen har rätt till det arv man kräver. Tänk bara igenom först om kostnaderna för juridisk hjälp är motiverade med tanke på hur stort arvet som det tvistas om är. Tänk också på att en tvist kan skada relationer mellan anhöriga om det går så långt som till domstol.

Om du har fler funderingar kan du läsa våra vanliga frågor kring arv och arvstvist eller kontakta oss.

Bodelning

Vid en skilsmässa görs en bodelning där det gemensamma giftorättsgodset delas upp mellan makarna, efter att den enskilda egendomen separerats.

Vid bodelning i ett samboförhållande omfattas bara gemensam permanentbostad och bohag, såvida inte ett samboavtal säger annat. Uppstår det en tvist vid er bodelning, oavsett om det är efter äktenskap eller samboskap, så kan våra erfarna advokater hjälpa dig.

Underhållsbidrag

Enligt föräldrabalken är båda föräldrarna skyldiga att bidra till barnets försörjning. Om barnet efter en separation bor helt eller mer hos den ena föräldern ska den andra, som kallas umgängesförälder, betala underhållsbidrag tills det att barnet fyller 18 år (eller upp till 21 år om barnet fortfarande går i skolan vid 18 års ålder). Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Har ni svårt att själva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan det fastställas av tingsrätten, och då behöver du ett juridiskt ombud. Vänd dig till oss så vägleder vi dig.

Skilsmässa

Oavsett om du och din partner är osams när ni bestämt er för skilsmässa så kan det vara klokt att ta juridisk rådgivning när det är dags för bodelning och eventuella frågor om vårdnad av gemensamma barn. Vi hjälper er att lösa alla delar så smärtfritt som möjligt.

parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.