Hur går ett arvskifte till?

Fram till arvskiftet ingår den avlidnas kvarlåtenskap i dödsboet. Dödsboet är egen juridisk person. Dödsboet företräds och förvaltas av dödsbodelägarna.

Bodelning före arvskifte

Om den avlidna var gift ska det göras en bodelning före arvskiftet. Samma sak gäller vid samboskap, om den tidigare sambon begär bodelning.

Värdering av tillgångar

Vid värdering av tillgångarna är det lämpligt att utgå från marknadsvärden. Om man har svårt att på egen hand uppskatta ett marknadsvärde, kan man ta hjälp av en särskild värderingsman.

Fördelning av tillgångar

Dödsbodelägarna bestämmer själva hur tillgångarna ska fördelas, dock med undantag för egendom som testator har angett ett testamente.

Arvskifte och arvskifteshandling

En arvskifteshandling visar på ett konkret sätt hur kvarlåtenskapen efter den avlidna ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Om det finns endast en dödsbodelägare behövs det ingen arvskifteshandling.

När dödsbodelägarna är överens om arvskiftet ska samtliga delägare skriva under arvskifteshandlingen.

En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet kan inleda en rättslig process mot de andra dödsbodelägarna. En sådan klandertalan förs vid tingsrätten. Arvskiftet måste klandras inom fyra veckor från det att delägaren fick del av arvskifteshandlingen.