Kan man ändra i en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas.

Det är inte alla felaktigheter som innebär att en tilläggsbouppteckning måste göras. Det förhållandet att ett testamente efter förrättningen har fått laga kraft eller bedömts vara ogiltigt, ger inte anledning att göra en tilläggsbouppteckning; inte ens om det skulle påverka dödsbodelägarkretsen. Det behövs inte heller någon tilläggsbouppteckning för att en efterlevande make begär jämkning enligt 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken. Att en tillgång har värderats för lågt innebär normalt sett inte att det finns skäl för en tilläggsbouppteckning.

En tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från det att den nya uppgiften eller felaktigheten upptäcktes. Om en tilläggsbouppteckning ska förrättas på grund av att en efterlevande sambo begär s.k. skuldtäckning, ska tilläggsbouppteckningen förrättas inom tre månader från det att begäran framställdes.

Tilläggsbouppteckningen görs på samma sätt som den ursprungliga bouppteckningen. Det innebär bl.a. att man ska hålla en ny förrättning, skicka nya kallelser samt låta bouppgivare och förrättningsmän göra nya intyganden. Tilläggsbouppteckningen ska innehålla det tillägg eller den rättelse som den nya uppgiften eller felaktigheten föranleder.