Saker att tänka på inför en vårdnads-, boende- och umgängestvist

Först och främst: kontakta en advokat eller en jurist på en advokatbyrå.

Tvister om det egna barnet är uppslitande och känslomässigt tunga att gå igenom. Tvisterna blir dessutom ofta utdragna i tid och innebär många, komplicerade juridiska moment och beslut. Du kommer att behöva professionell hjälp. Ditt barn är ju det mest värdefulla som du har och du vill att ditt barn ska få det så bra som möjligt.

Det kan ofta vara en fördel att tidigt söka kontakt med en advokat eller en jurist för råd och vägledning. Många gånger kan en advokat eller en jurist förhindra att en tvist blir rättslig och i stället få till stånd en samförståndslösning. En överenskommelse mellan föräldrarna är i princip alltid det bästa för såväl barnet som föräldrarna.

Om man inte direkt vill vända sig till en advokatbyrå för juridisk rådgivning, kan man som förälder kontakta kommunens familjerättsenhet. Familjerätten kan erbjuda föräldrarna samarbetssamtal och kan också hjälpa till med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det kan vara ett alternativ för att undvika att hamna i en rättslig process. Om det inte går att hitta en lösning med hjälp av familjerätten, kan man i det skedet vända sig till en advokat eller en jurist på en advokatbyrå.

Barnets bästa ska sättas främst

En av föräldrabalkens främsta utgångspunkter är att barn har rätt till båda sina föräldrar. En annan mycket stark princip är att det alltid är barnets bästa som ska sättas i främsta rummet när det gäller vårdnaden om barnet, barnets boende och umgänge för barnet. Vad som känns rättvist mellan föräldrarna eller vad som blir bäst för föräldrarna, är inte aspekter som föräldrabalken tillmäter någon betydelse. Föräldrar har inte rätt att träffa sitt barn; det är barnet som har rätt att träffa sina föräldrar.

Att du har, eller får, ensam vårdnad om ditt barn, betyder inte att du får hindra ett umgänge mellan barnet och den andrföräldern. Samma sak gäller om vårdnaden är gemensam men du är boendeförälder. Som ensam vårdnadshavare eller boendeförälder ligger det ett stort ansvar på dig att se till att barnet får träffa den andra föräldern. Om du inte verkar för ett umgänge, kan du anses vara olämplig som vårdnadshavare eller boendeförälder och vårdnaden om barnet eller barnets boende kan komma att flyttas över till den andre föräldern.

Att försvåra samarbetet och motverka umgänge är dåliga strategier

Att samarbetet med den andra föräldern inte fungerar tillräckligt bra eller att den andra föräldern inte är intresserad av barnets fostran eller att ta beslut i viktiga frågor som rör barnet, kan ibland vara skäl för ensam vårdnad.

Det är dock alltid en dålig idé att själv försvåra samarbetet med den andra föräldern eller att hindra barnet från att träffa den andra föräldern, i syfte att få ensam vårdnad. Domstolen ser som regel mycket allvarligt på att en förälder försvårar samarbetet eller motverkar umgänge, och det medför ofta negativa konsekvenser i processen för den föräldern.

Hantera tvisten på ett vuxet sätt

I tvisten behöver du vara förberedd på att den andra föräldern kan komma att uttala sig negativt om dig, kanske till och med ljuga om dig, för att försöka vinna juridiska fördelar. Du vinner på att hålla dig lugn och inte bidra till att konflikten trappas upp. Bemöt den andra förälderns påståenden på ett sakligt, genomtänkt och strukturerat sätt. Det är viktigt att du i den rättsliga processen visar domstolen att du är en lämplig vårdnadshavare, boendeförälder eller umgängesförälder och att du sätter ditt barns bästa framför allt annat. Det är också viktigt att du visar domstolen att du inte involverar ditt barn i den vuxna konflikten.

En grund för talan

I de allra flesta fall vill båda föräldrarna det bästa för sitt barn. Föräldrarna har bara olika uppfattning om vad som är bäst för barnet.

I en rättslig tvist om barnets vårdnad, boende eller umgänge måste föräldern ange en grund för sin talan. Det innebär att föräldern måste kunna utifrån faktiska, relevant omständigheter motivera varför den lösning som föräldern önskar, är den bästa lösningen för barnet. Domstolen behöver kunna förstå varför just din lösning för barnet är att föredra.

Bevisning

Om du t.ex. anser att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare, så behöver du kunna bevisa det på något sätt. Bara ett påstående om att den andra föräldern är opålitlig eller moraliskt tvivelaktig, räcker inte. Bevis för att det förhåller sig på det sättet kan vara t.ex. uppgifter från vittnen, expertutlåtanden eller brottmålsdomar som har fått laga kraft (inte längre möjliga att överklaga på vanligt sätt).

Nära anhöriga kan ha både ett högt och ett lågt bevisvärde som vittnenbevisvärdet beror på många omständigheter. En saklig anhörig som inte tycker illa om den andra föräldern och som under en längre period har gjort många iakttagelser av den andra förälderns föräldraförmåga, kan vara ett bevismedel med högt bevisvärde. Tio olika anhöriga som berättar om den andra förälderns mindre relevanta ofullkomligheter och där det lyser igenom att de har tagit ställning i konflikten, kan i värsta fall helt sakna bevisvärde.