Vad händer om en förälder inte följer domstolens beslut eller dom?

Föräldrarna är skyldiga att följa domstolens beslut och dom om vårdnad, boende och umgänge för barnet. Om en förälder inte följer beslutet eller domen kan det tala för att föräldern är olämplig som vårdnadshavare, boendeförälder eller umgängesförälder.

Om en förälder inte följer beslutet eller domen, kan det bli nödvändigt för den andra föräldern att inleda en särskild rättslig processse nedan.  

Vite

Om det finns särskilda skäl för det, kan domstolen redan i ett beslut eller en dom om vårdnad, boende eller umgänge bestämma att en förälder ska överlämna barnet under hot om vite. Vitesföreläggandet innebär att om föräldern inte lämnar ifrån sig barnet enligt beslutet eller domen, så kan föräldern komma att få betala estörre penningsumma till staten. Beloppets storlek bestäms i förväg och beror på hur hög förälderns inkomst ärEtt vitesföreläggande kan vara ett sätt att få en trilskande förälder att följa beslutet eller domen.

Vitet döms ut i en särskild rättsprocess som den andra föräldern får inleda vid tingsrättenKostnaderna för det ärendet får föräldern betala själv.  

Verkställighet

Om en av föräldrarna inte följer domstolens beslut eller dom kan den andra föräldern begära verkställighet av beslutet eller domen. Verkställighet begärs i ett särskilt ärende vid tingsrätten. Kostnaderna för det ärendet får föräldern betala själv.

I verkställighetsärendet prövar domstolen om beslutet eller domen ska gälla. Verkställighet vägras bara om det är uppenbart att det som domstolen har bestämt i det tidigare beslutet eller den tidigare domennumera är oförenligt med barnets bästa. Domstolen tar hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det är ovanligt att domstolen vägrar att verkställa ett beslut eller en dom om vårdnad, boende eller umgänge. I det fall ansökan om verkställighet avslås kan det t.ex. bero på att det har inträffat omständigheter efter beslutet eller domen som gör att barnet inte längre skulle må bra av att man genomför det som står i beslutet eller domen.

Om verkställighetsärendet gäller ett beslut eller en dom om umgänge som har fått laga kraft (dvs. avgörandet går inte längre att överklaga på vanligt sätt), kan domstolen komplettera eller ändra de praktiska arrangemangen för hur umgänget ska ske.

Om domstolen bestämmer att det tidigare beslutet eller den tidigare domen ska verkställas, kan den samtidigt bestämma att en förälder ska lämna ut barnet under hot om viteVitet kan dömas ut i en särskild rättslig process som den andre föräldern får inleda vid tingsrätten och bekosta på egen hand.

Domstolen kan i samband med verkställighetsbeslut också bestämma att barnet ska hämtas av Polismyndigheten eller tillfälligt tas om hand av socialnämnden för att överlämnas till den andra föräldernDet är mycket ovanligt att domstolen bestämmer att ett barn ska polishämtas eller omhändertas av socialnämnden.