Vem betalar för advokaten vid en vårdnadstvist?

Fördelning av rättegångskostnader

I mål om vårdnad, boende och umgänge gäller att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader.

Rättegångskostnader är kostnader för att anlita ett juridiskt ombud, vissa kostnader som parten själv har tt på grund av målet, vissa utlägg samt ersättning till vittnen och sakkunniga som parten har begärt ska höras inför rätten.

I vissa särskilda fall kan domstolen bestämma att den ena föräldern även ska betala den andra förälderns rättegångskostnader. Ett sådant beslut kan rätten fatta om föräldern inte kommer till domstolen eller inte svarar på domstolens skrivelser eller påstår saker i processen som saknar fog eller annars genom vårdslöshet eller försummelse fördröjer målet eller orsakar den andra föräldern merkostnader.

Rättsskydd och rättshjälp

En hemförsäkring som inbegriper rättsskydd kan i vissa fall ersätta upp till 80 procent av rättegångskostnaderna i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. Resten av kostnaderna får föräldern betala själv; föräldern betalar alltså minst 20 procent av kostnaderna.

Hemförsäkringar brukar ha en karenstid då rättsskyddet inte gäller. Karenstiden innebär bl.a. att om tvisten uppkommer viss kortare tid efter separationen (oftast inom ett år) så har försäkringstagaren inte rätt till rättsskydd, dvs. försäkringsbolaget ersätter inte alls rättegångskostnader.

I vissa fall kan staten erbjuda rättshjälp i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. Ett krav för att få rättshjälp är att föräldern saknar en hemförsäkring med rättsskydd och inte heller borde ha haft en sådan försäkring. Ett annat krav är att förälderns ekonomiska underlag är lägre än 260 000 kr per år. Med ekonomiskt underlag avses förälderns beräknade årsinkomst före skatt sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet till barn, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning.

Det är det juridiska ombudet som ansöker hos försäkringsbolag, Rättshjälpsmyndigheten eller domstol om att föräldern ska få rättsskydd eller rättshjälp.