Täcker hemförsäkringen en vårdnadstvist?

I mål om barns vårdnad, boende eller umgänge gäller i princip att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader. Det finns undantag från den huvudregeln.

En hemförsäkring som inbegriper rättsskydd kan i vissa fall ersätta upp till 80 procent av rättegångskostnaderna i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. Resten av kostnaderna – dvs. minst 20 procent – får föräldern betala själv. Rättegångskostnaderna avser bl.a. kostnaden för att anlita ett juridiskt ombud.

Rättsskyddet i hemförsäkringen har ett tak. Försäkringen täcker alltså rättegångskostnader endast upp till ett visst belopp. Takbeloppen är olika höga hos olika försäkringsbolag.

Hemförsäkringar har vanligtvis en karenstid då rättsskyddet inte gäller. För att kunna nyttja rättsskyddet krävs det oftast att man har haft försäkringen i minst två år innan tvisten uppkom. Det är också ett vanligt krav för att få använda rättsskyddet, att det har gått minst ett år från separationen eller skilsmässan innan tvisten uppstod.

Det är det juridiska ombudet som ansöker hos försäkringsbolaget om att föräldern ska få använda rättsskyddet i hemförsäkringen.