Vad är bröstarvingar?

De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar.

Med avkomling menas arvlåtarens (den avlidnes) barnbarnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. Adoptivbarn jämställs med biologiska barn.

Om bröstarvingarna till arvlåtaren även är barn till den efterlevande maken, måste de vänta till den efterlevande makens död innan de får rätt att förfoga över sitt arv efter arvlåtaren.

Om bröstarvingarna är barn till arvlåtaren men inte barn till denneefterlevande make, kallas de för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter arvlåtarens död.