Viktigt att tänka på när du skriver testamente

I ärvdabalken anges vad som ska hända med den avlidnes kvarlåtenskap. Med ett testamente kan du avvika från vissa av arvsbestämmelserna i ärvdabalken. Det är dock aldrig möjligt att göra en bröstarvinge helt arvlös. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, som utgör halva arvslotten. Restendvs. hälften av kvarlåtenskapen, kan du testamentera till vem du vill.

Enskild egendom

Ett sätt att skydda din egendom i framtiden är att i testamentet bestämma att den ska vara mottagarens enskilda egendom.

Egendom som i testamentet har angetts som mottagarens enskilda egendom är undantagen från bodelning om mottagaren senare skulle skilja sig eller separera från sin sambo. Egendomen stannar alltså kvar hos mottagaren.

Tillägg, ändring och återkallelse av testamente

Du kan göra tillägg till ett tidigare skrivet testamente. Då gäller samma formkrav som när du skrev det ursprungliga testamentet.

Du kan ändra testamentets förordnanden. Då behöver du skriva ett helt nytt testamente.

Du kan återkalla testamentet. Det kan du göra genom att förstöra testamentet. Du kan också på ett tydligt sätt ange att testamentet inte längre beskriver din vilja. Ett annat alternativ är att du skriver ett nytt testamente som ersätter det ursprungliga testamentet.

Klander av testamente och laga kraft

Om en arvinge anser att ett testamente är ogiltigt kan arvingen väcka klandertalan vid domstol inom sex månader från det att han fick del av testamentet.

Om ingen klandertalan väcks inom tidsramen får testamentet laga kraft. Det kan då ligga till grund för ett arvskifte, dvs. en uppdelning av kvarlåtenskapen mellan arvtagarna.

Ogiltighet

Ett testamente kan av olika skäl vara ogiltigt.

Några exempel på när ett testamente är ogiltigt är när  

  • testamentet inte har upprättats enligt formkraven,  
  • testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, 
  • testatorn skrev testamentet under påverkan av en psykisk störning eller under tvång av någon annan eller  
  • testamentet inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott