Kan jag få rättshjälp i mål om vårdnad, boende och umgänge?

mål om barns vårdnad, boende eller umgänge gäller i princip att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader. Det finns undantag från den huvudregeln.

I vissa fall kan staten erbjuda rättshjälp i målet om vårdnad, boende eller umgänge.  

Grundläggande krav för att få rättshjälp

Ett krav för att få rättshjälp är att föräldern saknar en hemförsäkring med rättsskydd och inte heller borde ha haft en sådan försäkring. Om det finns en hemförsäkring med rättsskydd, men det gäller en karenstid för att få nyttja rättsskyddet, kan det vara möjligt att få rättshjälp.

Ett annat krav för att få rättshjälp är att förälderns ekonomiska underlag är lägre än 260 000 kr per år. Med ekonomiskt underlag avses förälderns beräknade årsinkomst före skatt sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet till barn, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning.

Det är också att krav för att få rättshjälp att föräldern på egen hand har betalat för minst en timmes rådgivning hos en jurist eller en advokat.

Ytterligare krav finns för att rättshjälp ska komma i fråga.

Ansökan om rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Det är det juridiska ombudet som ansöker hos Rättshjälpsmyndigheten eller domstol om att föräldern ska få rättshjälp.

I samband med att rättshjälp beviljas utses det juridiska ombudet till rättshjälpsbiträde. Det uppställs särskilda kvalifikationskrav för att ombudet ska kunna utses till rättshjälpsbiträde. Vanligtvis är det advokater eller jurister på advokatbyråer som är kvalificerade att vara rättshjälpsbiträden.

Statens kostnadsansvar och rättshjälpsavgiften

Om rättshjälp har beviljats, betalar staten en del av kostnaderna för bl.a. rättshjälpsbiträdetHur mycket staten betalar beror på förälderns ekonomiska underlag. Staten betalar mellan 60 och 98 procent av kostnaderna. Den resterande delen av kostnaderna får föräldern själv betala (s.k. rättshjälpsavgift).

Om den som har beviljats rättshjälp får väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden måste detta omgående anmälas till Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen. Det meddelas då ett s.k. jämkningsbeslut, som är ett nytt beslut om rättshjälp och som kan innebära att rättshjälpen helt upphör eller att föräldern får betala en större eller mindre del av kostnaderna själv.

Den som har beviljats rättshjälp ska fortlöpande betala rättshjälpsavgiften till rättshjälpsbiträdet allteftersom kostnaderna uppstår. Domstolsverket har bestämt att betalning ska ske en gång i kvartalet eller vid den senare tidpunkt då den utestående rättshjälpsavgiften uppgår till 2 000 kr. Om rättshjälpsavgiften inte betalas upphör rättshjälpen.

Förmåner som ingår vid rättshjälp

När rättshjälp har beviljats, betalar staten kostnaderna för det egna rättshjälpsbiträdet. Ersättningen för biträdets arbete är begränsad till högst 100 timmar. Utrymmet för att få ytterligare rättshjälp är mycket begränsat. Det är ovanligt att rättshjälpen utökas till att gälla arbete i mer än 100 timmar. De 100 timmarna ska alltså räcka till allt arbete som läggs ned innan den rättsliga processen har inletts och allt arbete som sker i samtliga domstolsinstanser, dvs. vid tingsrättenhovrätten och hos Högsta domstolen.

När rättshjälp har beviljats, betalar staten även kostnaderna för bevisning förutsatt att kostnaderna är skäliga och nödvändiga för att tillvarata förälderns rätt. Staten betalar också kostnaderna för viss typ av utredning. Utredningskostnaderna får uppgå till högst 10 000 kr.

Byte av rättshjälpsbiträde

I samband med att rättshjälp beviljas utses det juridiska ombudet till rättshjälpsbiträde. Byte av rättshjälpsbiträde får ske endast efter särskilt tillstånd och bara om det finns särskilda skäl. Det är ovanligt att domstolen tillåter ett byte av rättshjälpsbiträde. Om man har fått byta biträde en gång krävs det synnerliga skäl för att få byta biträde en gång till. Det är mycket ovanligt att ytterligare ett byte av biträde godkänns av domstolen.