Vad är skillnaden mellan ensam och gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad

Utgångspunkten i föräldrabalken är att det oftast är bäst för barnet om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet.

Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna tillsammans alla juridiska beslut som gäller barnet. Det kan vara beslut om t.ex. var barnet ska bo och vara folkbokförd, var barnet ska gå i skola, om barnet ska genomgå viss medicinsk behandling eller om barnet ska få pass.

Föräldrarna ansvarar tillsammans för alla myndighetskontakter som gäller barnet och sluter tillsammans avtal som rör barnet. Vårdnadshavarna har också en gemensam skyldighet att se till att barnet får omvårdnad, tillsyn, försörjning, trygghet, respekt och en god fostran. De ska dessutom säkerställa att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Gemensam vårdnad ställer krav på att föräldrarna kan samarbeta i viktiga frågor som rör barnet. Föräldrarna måste inte alltid vara helt ense i alla frågor, men de måste inom rimlig tid kunna fatta beslut i frågor som gäller barnet och agera på ett sätt som är till barnets bästa.

Gemensam vårdnad behöver inte innebära att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Ibland är det bättre för barnet att bo hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern i samband med veckoslut, helgdagar och lov.

Ensam vårdnad

Om en av föräldrarna ensam har vårdnaden om barnet har den föräldern rätt att ensam fatta beslut i alla juridiska frågor som rör barnet. Det behövs alltså inget samtycke från den andra föräldern.

Vårdnadshavaren har inte rätt att frånta barnet umgänge med den andra föräldernSamtidigt är vårdnadshavaren skyldig att skydda barnet från övergrepp, omsorgsbrister och olämpliga miljöerDet kan ibland göra att vårdnadshavaren hamnar i en svår situation. När barnet av någon anledning riskerar att fara illa hos umgängesföräldern, kan domstol behöva bestämma vad som ska gälla för umgänget mellan barnet och föräldern.

Domstolen har som utgångspunkt att det oftast är bäst för barnet om det får träffa båda sina föräldrar. Det är mycket ovanligt att domstolen bestämmer att barnet inte ska ha något umgänge alls med den förälder som det inte bor tillsammans med. Domstolen försöker alltid verka för att någon form av umgänge ska kunna äga rum.