Vad är skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad om barn

Den som har vårdnaden om ett barn är barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavaren fattar alla juridiska beslut som rör barnet. Det kan vara beslut om var barnet ska bo och vara folkbokförd, var barnet ska gå i skola, om barnet ska genomgå viss medicinsk behandling eller om barnet ska få pass. Vårdnadshavaren ansvarar för alla myndighetskontakter som gäller barnet och sluter avtal som rör barnet. Vårdnadshavaren är också skyldig att se till att barnet får omvårdnad, tillsyn, försörjning, trygghet, respekt och en god fostran, och ska dessutom säkerställa att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

När ett barn föds i Sverige av en gift mor får makarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet.

Om barnets föräldrar inte är gifta med varandra blir modern ensam vårdnadshavare för barnetNär faderskapet fastställs av socialnämnden är det möjligt att även anmäla fadern som vårdnadshavare; föräldrarna får då gemensam vårdnad om barnet. Svenska medborgare kan också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket, förutsatt att barnet är folkbokfört i Sverige och det inte tidigare har fattats något beslut om vårdnaden.

Om föräldrar som har gemensam vårdnad om sitt barn skiljer sig, fortsätter ändå vårdnaden om barnet att vara gemensam. Det gäller oavsett hur barnets boende och umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, rent praktiskt ser ut. Föräldrarna kan på egen hand komma överens om att den ena föräldern ensam ska ha vårdnaden om barnet. En sådan överenskommelse gäller om den är skriftlig och socialnämnden har godkänt den. 

Barns boende

Med barnets boende menas barnets stadigvarande boendedvs. där barnet regelbundet sover.

Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet men inte bor tillsammans med varandra, kan träffa en överenskommelse om vilken av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. En sådan överenskommelse gäller om den är skriftlig och socialnämnden har godkänt den.

Oföräldrarna inte kan komma överens om vem barnet ska bo hoskan en eller båda föräldrarna inleda en rättslig process vid tingsrätten. Det blir då domstolen som bestämmer vem barnet ska bo tillsammans med. Tingsrätten kan bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda föräldrarna, t.ex. varannan vecka hos modern och varannan vecka hos fadern med byte av boende varje måndag.

Barnet ska vara folkbokfört på den adress där det regelbundet sover, dvs. på den adress som boendeföräldern bor på.  

Umgänge med barn

Ett barn som har sitt stadigvarande boende hos en förälder har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans medDet är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Umgänge kan ske genom att barnet träffar umgängesföräldern. Umgänge kan också ske på andra sätt, t.ex. genom telefonsamtal eller videosamtal.

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller om en av dem ensam har vårdnaden om barnet, så kan föräldrarna på egen hand träffa en överenskommelse om i vilken omfattning och på vilket sätt barnet ska ha umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. En sådan överenskommelse gäller om den är skriftlig och socialnämnden har godkänt den.

Om föräldrarna inte kommer överens om vilket umgänge barnet ska ha med den förälder som det inte bor tillsammans med, kan den förälder som barnet inte bor hos inleda en rättslig process vid tingsrätten. Det blir då domstolen som bestämmer hur umgänget ska se ut.