Vad är en vårdnadstvist?

Att vara vårdnadshavare innebär att ha den juridiska vårdnaden om ett barn. Då har man ansvaret för att fatta beslut kring barnets vårdnad, bland annat vad gäller boende, skolgång, sjukvård och ingående av avtal som rör barnet.
En vårdnadstvist är en rättslig process som uppstår när föräldrarna till ett barn inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad består den även efter en skilsmässa – även om barnet huvudsakligen bor hos den ena föräldern innebär det inte automatiskt att den föräldern har ensam vårdnad. Ensam vårdnad måste fastställas av tingsrätt.

Gemensam eller ensam vårdnad

Huvudregeln enligt Föräldrabalken är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Vill någon av föräldrarna få ändring i vårdnaden kan en eller båda väcka talan i domstol. Rätten ska då titta på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, och kontrollera om någon av föräldrarna gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller andra brister i omsorgen som kan medföra en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.
När rätten beslutar om äktenskapsskillnad är det också möjligt för domstolen att ändra vårdnaden från gemensam till ensam även utan yrkande från någon förälder, om det är uppenbart att gemensam vårdnad inte är till barnets bästa.
Om båda föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnet ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Så inleds en vårdnadstvist

När föräldrarna inte kan komma överens kan de före en vårdnadstvist uppkommer ta hjälp av kommunens Familjerättsenhet för att komma fram till ett gemensamt avtal. Annars kan någon av dem lämna in en stämningsansökan in till tingsrätten, som får göra en bedömning om vårdnaden.
Processen inleds med att föräldrarna kallas till en muntlig förberedelse i tingsrätten. Lyckas föräldrarna redan då komma överens kan domstolen besluta i enlighet med överenskommelsen, förutsatt att den är till barnets bästa. Kan ingen förlikning ske fattar domaren ett tillfälligt, så kallat interimistiskt, beslut om vårdnaden som ska gälla under tiden tvisten pågår (men som också kan ändras vid behov). För att kunna göra det hämtar domstolen in information från socialnämnden för att kontrollera att det inte finns något som tyder på att barnet far illa hos någon av föräldrarna.

En vårdnadstvist kan ta lång tid

Det kan bli flera förhandlingar i tingsrätten för att försöka få föräldrarna att komma överens, och tingsrätten kan även besluta om samarbetssamtal i familjerätten och utredning från socialnämnd, eftersom huvudregeln alltid är att se till barnets bästa. En utredning tar vanligtvis flera månader. Där utreds barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med barnet självt (där hänsyn tas till barnets ålder och mognad), föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet, och information hämtas från förskola/skola. Utredningen ligger sedan till grund för tingsrättens bedömning i frågorna om vårdnad, boende och umgänge.
Ibland kan det ta runt ett år innan rätten anser sig ha fått en fullständig bild av situationen och en huvudförhandling kan hållas. Domstolen består vid huvudförhandlingen oftast av en domare och tre nämndemän, och föräldrarna får presentera sin bevisning och argumentera för sin sak. Om det behövs hörs även vittnen.

Beslut om vårdnaden

Efter huvudförhandlingen tar domstolen ett beslut om vårdnaden. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Domstolen kan också bestämma hos vilken av föräldrarna barnet ska bo och hur ofta det ska få träffa den andra föräldern. Tingsrättens dom måste följas, men den kan överklagas till hovrätten om ärendet beviljas prövningstillstånd.