Ersättning för semester i samband med tvist?

Om du tvingas ställa in en semester för att du köpt en defekt husbil, har du då rätt att få ersättning för din uteblivna semester? Eller motsatt: om du hamnat i tvist med någon över en vara, hur mycket ska du tvingas ersätta din motpart utöver den faktiska varan? Frågan togs upp i hovrätten i mars 2018.

Kostnader för utebliven semester

En man köpte i juli 2016 en husbil av en näringsidkare för 59 000 kronor. Bilen var inte registrerad eller besiktigad och visade sig dessutom vara behäftad med ett antal andra brister, så köparen hävde köpet och krävde att få tillbaka pengarna av säljaren. Utöver det begärde köparen ersättning på 10 000 kronor för utebliven semester.
Ärendet gick upp i tingsrätten, som fann att köparen hade rätt att häva köpet och återfå köpeskillingen, men ogillade yrkandet om ersättning för den uteblivna semestern, med hänvisning till att köparen inte styrkt sina kostnader.

Skäligt belopp för semester

Köparen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige, som hänvisade till Konsumentköplagens förarbeten och konstaterade att ersättning för semester i regel får göras utifrån en skönsmässig bedömning. Hovrätten fann att de begärda 10 000 kronorna var ett skäligt belopp och gav köparen rätt.
(Hovrätten för Västra Sveriges dom 13 mars 2018 i mål T 3769-17)

Olika krav på bevisning i olika fall

Rättsfallet visar på att man i vissa situationer kan få ersättning trots att den bevisning man åberopar är svag. Vilken bevisning som behövs i olika situationer beror på en mängd olika faktorer, till exempel om det är ett konsumentförhållande eller inte, vilken lag som är tillämplig, vem som har bevisbördan för ett påstående, med mera.
Därför är det alltid en god idé att anlita en advokat så tidigt som möjligt i processen för att tillvarata sina rättigheter. Adacta har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i tvister i och utanför domstol. Hör gärna av dig om du har några frågor!