Marköverföring stred mot mänskliga rättigheter

Högsta domstolen prövade hösten 2018 en fråga om marköverföring och äganderättsskydd. En fastighetsägare (F1) hade ansökt hos Lantmäteriet om att mark skulle överföras från en annan fastighetsägares (F2) fastighet. F2:s fastighet var inte bebyggd, utan hade karaktären av en parkliknande trädgård, och F2 bodde själv på fastigheten intill.
F1 ville få marken överförd till sin fastighet för att få bättre möjligheter till parkering och för att lättare kunna vända fordon. F2 motsatte sig marköverföringen.

Angeläget allmänt intresse

Högsta domstolen konstaterade att marköverföringen i sig uppfyllde fastighetsbildningslagens krav, men påpekade att man även var tvungen att göra en proportionalitetsbedömning utifrån 2 kap. 15 § regeringsformen. Denna grundlagsparagraf slår fast att var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till någon annan enskild eller till det allmänna förutom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Domstolen fortsatte med att konstatera att intresset av att kunna lösa parkering i skälig utsträckning i och för sig var ett angeläget allmänt intresse, men att intresset i detta fall var svagt då det redan var möjligt att parkera på F1:s fastighet även om svängradien då fordon kördes ut var något begränsad.

Starkt skydd för egendom

Rörande F2:s intresse av sitt markområde uttalade Högsta domstolen att det främst handlade om det starka skydd som finns mot att utsättas för tvångsförfoganden avseende egendom och att det saknade betydelse för prövningen att F2:s intresse av området utifrån mer praktiska överväganden inte var särskilt starkt.

Slutsatsen blev att marköverföringen skulle innebära ett oproportionerligt intrång i F2:s egendomsskydd och att den därför inte skulle genomföras.

Äganderättsskyddet går före fastighetsbildningslagen

Rättsfallet är intressant då det visar på att äganderättsskyddet i svensk grundlag har en reell innebörd och går före bestämmelserna i fastighetsbildningslagen.
Adacta biträder regelmässigt klienter vid Lantmäteriet med tvister angående bland annat marköverföring. Hör gärna av dig om du har några frågor!