Vikten av att vara tydlig vid avtalsskrivande

Enligt svensk lag är parterna i ett avtalsförhållande i stort sett fria att avtala om vad de vill ha reglerat i sitt gemensamma avtal. Om de vid ett senare tillfälle blir oense om vad som faktiskt avtalats måste avtalet tolkas.
När avtalet prövas ska som huvudregel den gemensamma partsavsikten försöka utrönas. Om det inte är möjligt att komma fram till vad den gemensamma partsavsikten var måste avtalet tolkas. En sådan tolkning ska ske utifrån objektiva grunder och då är det av stor betydelse hur parterna formulerat sig i avtalet.
Det är alltså viktigt att avtalet speglar och uttrycker vad respektive part vill kunna göra gällande vid en eventuell prövning.

Otydligt formulerat avtal

Konsekvenserna av ett otydligt formulerat avtal visades på ett tydligt sätt genom Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål T 641-17.
I målet hävdade den ena parten att parternas olika åtaganden enligt avtalet var beroende av varandra. Enligt den tolkningen skulle det innebära att om den ena parten inte uppfyllde sina åtaganden enligt avtalet skulle den andra parten i sin tur slippa att uppfylla sina.
Rätten fann dock att avtalets formulering inte gav stöd för en sådan tolkning: villkoren var inte kopplade till varandra.

Saknad definition tog bort skyldighet

Som en andra del i målet hävdade motparten att det förelåg en skyldighet att betala ett i avtalet angivet belopp som var hänförligt till kostnader.
Beloppet avsåg emellertid delvis en fordringspost som redan var betald. Uttrycket kostnad hade här en avgörande betydelse för skyldigheten att utge beloppet. Rätten ansåg att det inte hade definierats särskilt i avtalet vad uttrycket kostnad innebar eller omfattade, och att en reglerad fordringspost därför inte längre var att se som en kostnad, varför det inte förelåg någon skyldighet att utge beloppet.

Adacta har stor erfarenhet av avtalsfrågor och kan hjälpa såväl privatpersoner som företag med både att skriva och tolka avtal. Hör gärna av dig om du har några frågor!