Vikten av att skriva avtal för entreprenad

De två vanligaste prismodellerna för utförande av entreprenad är fast pris eller löpande räkning. Oavsett vilken modell som används kan det förstås hända att köparen och entreprenören blir oense om vad de kommit överens om. Har man då inte skrivit ett avtal kan det bli besvärligt, vilket ett hovrättsfall från mars 2018 visar på.

Skriftligt avtal saknades

En konsument hade beställt en entreprenad av ett byggföretag avseende takläggning. Byggföretaget menade att parterna kommit överens om ett pris på 233 kronor per timme, exklusive mervärdesskatt, medan konsumenten hävdade att det avtalade priset var 120 kronor per timme. Men inget skriftligt avtal fanns mellan dem.
Byggföretaget väckte talan vid domstol för att få betalt för 330 timmar à 233 kronor. Tingsrätten konstaterade att som huvudregel ska den som kräver betalning kunna styrka sitt krav. Både byggföretagets företrädare och konsumenten förhördes under straffansvar i målet och berättade om sin respektive uppfattning. Konsumenten åberopade även skriftlig bevisning och en ljudinspelning.
Tingsrätten ansåg att byggföretaget lyckades visa att priset skulle vara högre än de 120 kronor per timme som konsumenten hävdade, men ansåg också att byggföretaget inte hade kunnat visa att 330 timmar var en skälig tidsåtgång för arbetet, utan bedömde att ersättning bara skulle utgå för 181 timmar.

Skäligt pris

Byggföretaget överklagade till hovrätten, som fastställde att båda parter var tvungna att styrka sina ståndpunkter. Hovrätten konstaterade att ord stod mot ord och att ingen av parterna lyckats bevisa att ett visst pris hade avtalats. I den situationen är konsumenten skyldig att betala ett skäligt pris för arbetet. Med hänvisning till att det i målet framkommit att ett normalt pris för en takläggare var 450 kronor per timme samtidigt som byggföretaget självt medgett att det hade begränsad erfarenhet av takläggning, fann hovrätten att 233 kronor per timme var att betrakta som ett skäligt pris. Vidare fann hovrätten inte anledning att göra någon annan bedömning än tingsrättens angående tidsåtgången på 181 timmar.
(Svea Hovrätts dom den 5 mars 2018 i mål T 5157-17)

Säkra bevisning genom skriftligt avtal

Detta rättsfall visar på vikten av att säkra bevisning genom skriva ett tydligt avtal för att minska risken för tvister i framtiden. Man bör alltid använda sig av skriftliga kontrakt och som entreprenör är det en god idé att ta fram ett standardavtal för uppdrag av återkommande karaktär. Adacta biträder klienter i avtalsfrågor och kan hjälpa ditt företag att ta fram både standardavtal och skräddarsydda avtal. Hör gärna av dig om du har några frågor!