Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet

Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen och om giltigheten av återtagandeförbehåll därför sakrättsligt inte längre skulle gälla.

Bakgrund till tvisten

Banken hade sålt två husbilar till ett bolag som i huvudsak ägnade sig åt rallyverksamhet. Husbilarna skulle användas av bolagets personal i samband med tävlingar. Bilarna såldes med åtagandeförbehåll, dvs. med förbehåll om rätt för säljaren att ta tillbaka bilarna om köparen inte fullgjorde sina betalningsförpliktelser. Med bankens godkännande företogs sedermera ett byte av avbetalningsköpare, vilket medförde att avbetalningsavtalen överläts till annat bolag. Samtidigt förvärvade detta bolag husbilarna, och sålde husbilarna vidare – trots att husbilarna inte var fullt betalda. Tvist uppstod mellan den sista förvärvaren av husbilarna och banken om vem som hade rätt till husbilarna.

Högsta domstolens avgörande – T 2835-18

Högsta domstolen konstaterar inledningsvis att ett återtagandeförbehåll kan sakna sakrättslig verkan om säljaren uttryckligeneller underförståtthar lämnat köparen en rätt att före slutbetalning förfoga över varan. Frågan skall prövas efter sedvanlig avtalstolkning, varvid parternas tidigare mellanhavanden och omständigheter som förekommit inför samt efter avtalsslutet får betydelse. I målet fann Högsta domstolen att den sista förvärvaren inte förmått visa att banken, när den godkände bytet av avbetalningsköpare, hade lämnat något medgivande – varken uttryckligt eller underförstått – till vidareförsäljning före full betalning. Återtagandeförbehållen bedömdes därför vara sakrättsligt giltiga. Slutsatserna man kan dra av detta avgörande är att om man som avbetalningsköpare vill ha en rätt att vidareförsälja den köpta egendomen innan den är slutbetald så måste man se till att säkra ett godkännande från kreditgivaren innan försäljningen. Godkännandet bör vara skriftligt. Även kreditgivaren bör emellertid se till att säkra bevisning om vad som överenskommits vid en övergång. Oaktat att bevisbördan ligger på avbetalningsköparen att styrka medgivande till vidareförsäljning är det naturligtvis alltid en god idé för kreditgivaren att lätt kunna visa vad som överenskommits och därigenom kunna undvika en onödig tvist om saken. Adacta har stor erfarenhet av avtalsfrågor och kan hjälpa såväl privatpersoner som företag med både att skriva och tolka avtal. Hör gärna av dig om du har några frågor!