Betalningsansvar för passiv styrelseledamot

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har sett till att den juridiska personen betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats (59 kap. 13 § skatteförfarandelagen).

Beviskravet

I förevarande fall argumenterade företrädaren, en styrelseledamot, som skäl mot betalningsansvar bland annat att han avträtt ur bolagets styrelse i oktober 2016, men att bolaget inte skickade in anmälan om hans utträde förrän i februari 2017. Till stöd för sitt påstående åberopade han ett mail från oktober 2016 till en annan styrelseledamot, där det framgick att företrädaren önskade avgå̊ som styrelseledamot i bolaget med omedelbar verkan.

Domstolen konstaterade att det ställs stora krav på̊ bevisning av den som hävdar att en registrering i bolagsregistret inte stämmer överens med verkliga förhållanden (Högsta domstolens avgörande NJA 1979 s. 655). I mål om företrädaransvar är det dock tillräckligt att den registrerade gör det sannolikt att registreringen är oriktig (Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2015 not. 47).

Kontrollskyldighet

Enligt domstolen fanns det inget som talade för att mailet som företrädaren skickat skulle vara felaktigt eller inte kommit den andre styrelseledamoten till handa. Dock hade företrädaren inte försäkrat sig om att en ändringsanmälan gjorts och att ett utträde ur styrelsen verkligen ägt rum. Som styrelseledamot i bolaget har företrädaren därmed haft ett ansvar att fortlöpande följa upp och kontrollera den ekonomiska ställningen och övriga ekonomiska förhållanden av betydelse för bolaget.

Genom att inte hålla sig informerad om varken det ekonomiska läget i bolaget eller sina skyldigheter i egenskap av styrelseledamot ansåg domstolen att företrädaren uppvisat en passivitet som innebar att han varit grovt oaktsam och att han därför var betalningsskyldig för bolagets skulder.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att en bolagsföreträdare (t ex styrelseledamot ) som vill lämna styrelsen verkligen ser till att följa upp att detta blir registrerat av Bolagsverket. Så länge företrädaren är kvar i styrelsen finns det ett ansvar för att hålla sig informerad om ekonomin i bolaget och fullgöra sina skyldigheter som företrädare. Adacta har spetskompetens inom bolagsrätt och kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller för dig.