Bolagsformer – gör rätt val för ditt företag

För dig som vill starta ett företag finns det ett flertal olika bolagsformer att välja mellan. De alternativ som finns att tillgå är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag samt aktiebolag. Bolagsformerna erbjuder skilda fördelar för dig som ägare och vilken form du bör välja beror på den verksamhet som avses att bedrivas, vilka ekonomiska förutsättningar som finns, och huruvida du planerar att bedriva verksamheten ensam eller tillsammans med någon annan.

Valet av bolagsform reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till bolaget och dess motparter. För vissa verksamheter är det mest förmånligt att driva ett aktiebolag medan det för andra verksamheter kan vara mer lämpligt med en annan bolagsform. Vid bildandet av bolaget ska vissa juridiska dokument upprättas samt registreras hos Bolagsverket. Det finns olika regler om vilka handlingar som ska registreras beroende på val av bolagsform.

Enskild firma/enskild näringsverksamhet

Ägandeskap, personligt ansvar, kapitalkrav
Enskild firma är en bolagsform där du i egenskap av privatperson samt ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Den enskilda firman är ingen juridisk person, vilket innebär att du har ett obegränsat personligt ansvar för företagets samtliga förpliktelser, såsom ingångna avtal och skulder. Det är även du i egenskap av privatperson som är skattepliktig. Bolagets organisationsnummer blir detsamma som ditt personnummer. I vissa fall måste man dock anmäla en enskild firma till Bolagsverket innan verksamheten får börja. Enskild firma saknar krav på startkapital.

Revisor och bokföring
Du väljer själv om du vill ha revisor för bolaget, men du är alltid bokföringsskyldig.

Skatter och moms
När den enskilda firman startas ska du ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt hos Skatteverket. Därtill ska du, om ditt företag avser att sälja varor eller tjänster, anmäla dig för momsregistrering hos Skatteverket.

Företagsnamn
För det fall du vill skydda ditt företagsnamn kan du registrera företaget hos Bolagsverket, vilket i förekommande fall ger skydd i det län där du har företaget. Detta innebär att annan företagare kan använda ett likadant firmanamn som det du har valt men i ett annat län. Om du bara registrerar din enskilda firma hos Skatteverket får du endast namnskydd för ditt för- och efternamn.

Handelsbolag

Ägandeskap, personligt ansvar, kapitalkrav
Handelsbolag är en bolagsform som har två eller flera delägare. Delägarna kan vara såväl privatpersoner som juridiska personer. Handelsbolaget är i sig en juridisk person och företagsnamnet ska innehålla ordet handelsbolag. Reglerna för bildandet finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Ett handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket för att få starta sin verksamhet. När handelsbolaget har registrerats får du ett registreringsbevis från Bolagsverket, och därtill erhåller bolaget jämväl sitt organisationsnummer. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med andra företag, myndigheter och andra aktörer. Handelsbolag saknar krav på startkapital.

I ett handelsbolag är delägarna personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående, vilket inte kan avtalas bort. Detta medför att delägarna ansvarar med sin privata ekonomi för företagets samtliga förpliktelser, såsom ingångna avtal och skulder. Att ansvaret är solidariskt innebär att var och en av delägarna personligen kan tvingas att betala för företagets skulder. Detta är den största skillnaden mot att starta ett aktiebolag, där ägarna inte har samma ekonomiska ansvar. Fördelen med att starta ett handelsbolag är att du inte omfattas av lika många regler eller krav på dokumentation samt administration som gäller för aktiebolag.

För att starta ett handelsbolag måste delägarna avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara såväl skriftligt som muntligt, är inte offentligt och ska inte registreras hos Bolagsverket.

Revisor och bokföring
Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha någon revisor, men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. För det fall bolaget uppfyller vissa specifika förutsättningar ska en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. Årsredovisningen blir offentlig.

Skatter och moms
Företaget ska ansöka om att bli godkänd för F-skatt och delägarna ska ansöka om SA-skatt.

Företagsnamn
Företagsnamnet ska innehålla ordet kommanditbolag. Ett kommanditbolags företagsnamn skyddas i det län där företaget är registrerat.

Kommanditbolag

Ägandeskap, personligt ansvar, kapitalkrav
Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en delägare med ett begränsat ansvar, kommanditdelägare, och minst en delägare med ett obegränsat ekonomiskt ansvar, komplementär. Komplementären är personligt ansvarig för företagets samtliga ingångna avtal och skulder. För det fall du skulle gå in som ny komplementär i ett redan existerande kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder i företaget. Komplementären har rätt att teckna firman för företaget, dvs. är den som får skriva under avtal för bolagets räkning. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar och riskerar endast att förlora det belopp han betalade för sin del av bolaget.

För att starta ett kommanditbolag ska delägarna avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara såväl skriftligt som muntligt, är inte offentligt och ska inte registreras hos Bolagsverket.

Revisor och bokföring
Större kommanditbolag som endast har fysiska personer som delägare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större kommanditbolag samt kommanditbolag med juridiska personer som delägare ska lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen blir offentlig. Registreringsförfarandet hos Bolagsverket är detsamma som för vanliga handelsbolag.

Skatter och moms
Företaget ska ansöka om att bli godkänd för F-skatt och delägarna ska ansöka om SA-skatt.

Företagsnamn
Företagsnamnet ska innehålla ordet kommanditbolag. Ett kommanditbolags företagsnamn skyddas i det län där företaget är registrerat.

Aktiebolag

Ägandeskap, personligt ansvar, kapitalkrav
Ett aktiebolag är en juridisk person. Aktiebolag är en bolagsform där aktieägarna enligt huvudregeln, förutom i ett par undantagsfall, inte har något ekonomiskt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder. Det är endast det belopp du betalat för dina aktier som du som aktieägare har det ekonomiska ansvaret för och riskerar att förlora. Den stora skillnaden gentemot andra bolagsformer är att aktiebolag omfattas av mycket omfattande regler, vilket medför relativt omfattande formkrav.

Ett aktiebolag kan ha en eller flera aktieägare. Det finns två skilda former av aktiebolag, publika respektive privata. Det lägsta beloppet för aktiekapitalet är 500 000 kronor för publika aktiebolag respektive 50 000 kronor för privata aktiebolag. Det är endast aktier i publika aktiebolag som får säljas på aktiebörser. Aktiekapitalet kan i stort sett endast tas ut ur bolaget för det fall bolaget har gått i konkurs eller ska likvideras.

Informationen nedan behandlar endast privata aktiebolag, vilken är den vanligaste formen och utgör majoriteten av aktiebolagen i Sverige.

Starta aktiebolag – uppgifter till Bolagsverket
1. Upprätta stiftelseurkund
Den som vill starta ett aktiebolag ska upprätta en stiftelseurkund. I denna handling ska det anges vilka villkor som ska gälla för aktieteckning, som exempel ange huruvida aktier kan köpas med kontanta medel och/eller med egendom (apportegendom). Därefter ska en eller flera av stiftarna teckna sig för samtliga aktier i bolaget samt betala för dem vilket ska noteras i stiftelseurkunden. Det belopp man erlägger för varje enskild aktie kallas för kvotvärde, vilket motsvarar aktiekapitalet fördelat på antalet aktier. När samtliga aktier är tecknade och betalda ska stiftelseurkunden iordningställas och skickas till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

2. Skicka in en bolagsordning
I syfte att skydda aktieägarna i bolaget uppställs det ett lagkrav om att det ska finnas en skriftlig bolagsordning. I den regleras vilken verksamhet som bolaget ska bedriva, hur stort aktiekapitalet är, antalet aktier samt uppgifter om styrelseledamöter och revisorer. Bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.

3. Övriga uppgifter till bolagsverket
Förutom en stiftelseurkund och en bolagsordning måste ytterligare uppgifter registreras hos Bolagsverket, till exempel vem som är firmatecknare för bolaget.

Styrelse – roller och ansvar
Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Består styrelsen av fler än en ledamot ska det finnas en ordförande. Styrelsen ska upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna, vilken är offentlig samt ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Det är styrelsen som ansvarar för skötseln och ledningen av aktiebolaget. Styrelsen utser även bolagets VD, vilken lyder under styrelsen. Det finns inget krav på att aktiebolaget ska ha en VD. Styrelsen ska ha en arbetsordning, dvs. en instruktion för styrelsearbetet. Ledamöterna i styrelsen är solidariskt ansvariga för de beslut som tas i aktiebolaget. För det fall en ledamot inte instämmer med övriga i styrelsen i en särskild fråga är det viktigt att få den avvikande åsikten noterad i det protokoll som ska föras vid varje styrelsemöte.

Bolagsstämma/Årsstämma
Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag är bolagsstämman. Bolagsstämman utgörs av bolagets samtliga aktieägare som samlas till ett möte för att besluta om de viktigaste frågorna för bolaget. Oftast hålls bolagsstämma en gång per år vid en så kallad årsstämma.

Vid årsstämman brukar man behandla frågor avseende årsredovisningen, val av styrelse och revisor, utdelning till aktieägarna samt ändringar i bolagsordningen. Vid bolagsstämman fattas även beslut om ansvarsfrihet för bolagets styrelse, det vill säga om aktieägarna godkänner de åtgärder som styrelsen genomfört och de beslut som styrelsen har fattat. Om aktieägarna inte ger styrelsen ansvarsfrihet kan ledamöterna i styrelsen ställas till svars för de åtgärder de vidtagit, i de fall åtgärderna skadat bolaget.

Revisor och bokföring
Ett aktiebolag ska vidare lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen blir offentlig.

Skatter och moms
Företaget ska ansöka om att bli godkänt för F-skatt och anmäla sig för momsregistrering hos Skatteverket.

Företagsnamn
Företagsnamnet ska innehålla ordet aktiebolag. Efter registrering av aktiebolaget har bolaget ett bra skydd för företagsnamnet i hela Sverige.

Sammanfattning

Valet av bolagsform kommer med olika rättigheter och skyldigheter vad gäller ägandeskap, ekonomiskt ansvar och registrering av handlingar.

Vilken form som passar bäst är beroende av en mängd faktorer, såsom antal delägare, möjligheten att bli fler delägare, omsättning, risktagande, antal anställda samt beräknad omsättning,

På Adacta Business kan vi hjälpa till med den analys som behöver göras för att komma fram till vilken bolagsform som passar bäst. Adacta Business kan även hjälpa till med bildande av bolag samt upprättande av handlingar som reglerar de enskilda delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Välkommen till Adacta Business – Vi hjälper dig att bli en framgångsrik företagare!

 

 • Enskild näringsverksamhet
 • Juridisk person Nej
  • Handelsbolag Ja
  • Kommanditbolag Ja
  • Aktiebolag Ja
  • Ekonomisk förening Ja
 • Antal ägare Endast 1 person
  • Handelsbolag Minst 2 personer eller företag
  • Kommanditbolag Minst 2 personer eller företag
  • Aktiebolag Minst 1 personer eller företag
  • Ekonomisk förening Minst 3 personer eller företag
 • Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som ingås och för företagets skulder.
  • Handelsbolag Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga.
  • Kommanditbolag Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är komplementären ansvarig.
  • Aktiebolag Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
  • Ekonomisk förening Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
 • Kapitalkrav Nej
  • Handelsbolag Nej
  • Kommanditbolag Komplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr
  • Aktiebolag Minst 50 000 kr
  • Ekonomisk förening Ja, i form av en kontant- eller arbetsinsats
 • Företrädare Den enskilda näringsidkaren
  • Handelsbolag Bolagsmännen
  • Kommanditbolag Komplementären
  • Aktiebolag Styrelsen
  • Ekonomisk förening Styrelsen
 • Registrering Hos Bolagsverket och Skatteverket
  • Handelsbolag Hos Bolagsverket och Skatteverket
  • Kommanditbolag Hos Bolagsverket och Skatteverket
  • Aktiebolag Hos Bolagsverket och Skatteverket
  • Ekonomisk förening Hos Bolagsverket och Skatteverket
 • Namnskydd I länet
  • Handelsbolag I länet
  • Kommanditbolag I länet
  • Aktiebolag I hela landet
  • Ekonomisk förening I hela landet
 • Skatteformer F-eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från näringsverksamhet och anställning)
  • Handelsbolag Bolaget: F-skatt, Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt)
  • Kommanditbolag Bolaget: F-skatt, Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt)
  • Aktiebolag Bolaget: F-skatt, Ägarna: A-skatt (anställda)
  • Ekonomisk förening Föreningen: F-skatt, Medlemmarna: A-skatt (anställda)
 • Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter).
  • Handelsbolag Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).
  • Kommanditbolag Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).
  • Aktiebolag Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattasför uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + ev. kapitalinkomstskatt).
  • Ekonomisk förening Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + kapitalinkomstskatt).
 • Årsredovisning och revisor Endast årsbokslut Inget krav på revisor
  • Handelsbolag Har handelsbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.
  • Kommanditbolag Har kommanditbolaget andra företag (juridiska personer)av viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor.
  • Aktiebolag Alla aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i förekommande fall revisionsberättelse. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Läs mer på Bolagsverkets webbplats.
  • Ekonomisk förening Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.
 • Fördelning av vinst och förlust Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn.
  • Handelsbolag Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns gäller lika fördelning.
  • Kommanditbolag Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns och bolagsmännen inte kan enas om fördelningen ska frågan avgöras av domstol.
  • Aktiebolag Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.
  • Ekonomisk förening Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring.
 • Sjukpenninggrundande inkomst Överskottet
  • Handelsbolag Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
  • Kommanditbolag Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
  • Aktiebolag Uttagen lön
  • Ekonomisk förening Uttagen lön
 • Karenstid 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
  • Handelsbolag 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
  • Kommanditbolag 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar
  • Aktiebolag 1 dag
  • Ekonomisk förening 1 dag
 • Pensionsgrundande inkomst Överskottet
  • Handelsbolag Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
  • Kommanditbolag Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.
  • Aktiebolag Uttagen lön
  • Ekonomisk förening Uttagen lön

 

Källa: Bolagsverket

Företagarskolan

Gå till del 3
parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.