Kompanjonsavtal

För det fall man bedriver ett bolag tillsammans med annan, eller har för avsikt att bedriva sådan verksamhet, bör det upprättas ett kompanjonavtal som sinsemellan reglerar samarbetet. Detta oaktat vilken typ av bolag det är och vilken verksamhet som bedrivs/avses att bedrivas.

Kompanjonsavtalet har till syfte att reglera delägarnas mellanhavanden vid driften av bolaget, reglera vad som inträffar ifall någon vill sälja sin andel av bolaget eller om delägarna är oense om fortsatt drift av bolaget och andra eventuella frågeställningar som kan uppstå i ägarkonstellationen.

Ett kompanjonsavtal bör innehålla följande moment.

1. Beskrivning av syftet med samarbetet
2. Beskrivning av det gemensamma bolaget
3. Beskrivning av delägarnas ansvar respektive befogenheter
4. Beskrivning av vilken arbetsfördelning som ska råda mellan delägarna
5. Beskrivning av delägarnas löner och förmåner
6. Beskrivning av hur en eventuell vinst i bolaget ska fördelas
7. Beskrivning av hur en eventuell förlust i bolaget ska täckas och fördelas
8. Beskrivning av hur en eventuell tvist mellan delägarna ska lösas

Särskilt om aktieägaravtal
Ett aktieägaravtal reglerar tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag.

Det är vanligt att aktieägaravtal ingås mellan samtliga delägare i aktiebolaget, men kan även ingås mellan endast vissa ägare i ett aktiebolag. Ett aktieägaravtal behöver till skillnad från andra handlingar i ett aktiebolag inte registreras hos Bolagsverket för att vara gällande. Detta medför att innehållet i avtalet kan hållas hemligt för utomstående till skillnad mot t.ex. en bolagsordning som ska registreras hos Bolagsverket och därigenom bli en offentlig handling.
Ett aktieägaravtal innehåller ofta diverse klausuler för att skydda de befintliga delägarna till aktiebolaget, till exempel hembudsklausul, samtyckesklausul eller förköpsklausul.
– Hembudsklausul

En hembudsklausul innebär att om en aktieägare har sålt sina aktier till en utomstående ägare har de övriga aktieägarna rätt att köpa dessa aktier av den nya ägaren.
– Förköpsklausul

En förköpsklausul innebär att den delägare som vill sälja sina aktier måste erbjuda någon eller samtliga aktieägare i bolaget att köpa aktierna innan han erbjuder någon utomstående att köpa aktierna.
– Samtyckesklausul

En samtyckesklausul innebär att övriga delägare måste ge sitt samtycke till att delägaren säljer sina aktier till en utomstående. Fördelen med en sådan klausul är att delägarna inte i förväg behöver bestämma vem som i ett senare läge ska få köpa bolagets aktier.

Företagarskolan

Gå till del 4
parallax image

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.