Allmänna villkor

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Adacta” respektive ”Klienten”. 
Avtalet och dess bilagor, vilka är att se som en del av Avtalet, utgör tillsammans hela regleringen mellan Parterna.

Uppdraget

Klienten har för tillvaratagandet av Klientens rätt uppdragit åt Adacta att företräda Klienten avseende saken.

Parternas åtaganden

Adacta åtar sig att utföra uppdraget i enlighet med vad som avtalats mellan Parterna och god advokatsed.

Reklamationer

Om Klienten anser att uppdraget inte hanterats på ett avtalsenligt eller i övrigt korrekt sätt har Klienten möjlighet att framställa sina synpunkter till Adactas klagomålsansvarige. För ytterligare information härom hänvisas till advokat Magnus Hermansson, magnus.hermansson@adacta-law.se. Reklamation avseende ersättningsfrågor kan även framställas till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. För mer information hänvisas till Advokatsamfundets hemsida. www.advokatsamfundet.se

Ersättning

Såvida inte annat överenskommits debiterar Adacta Klienten ett timarvode enligt ovan.

Finansieringsform

Förskottsfakturering
Vid förskottsfakturering kommer Adacta att tillställa Klienten en faktura på ett förutbestämt belopp. Så snart erlagt förskott är upparbetat kommer Adacta att tillställa Klienten en arbetsredogörelse för upparbetad tid, samt tillställa Klienten en ny faktura avseende ett nytt förskott med samma belopp som ursprungsfakturan.

Rättskydd
Om Klienten har rättskydd i sin hemförsäkring eller annan försäkring som kan antas omfatta uppdraget skall Adacta ansöka om ersättning i enlighet med detta. Klienten ansvarar för att informera Adacta om att försäkring vilken omfattar rättskydd finns. Klienten förbinder sig att ersätta Adacta för den självrisk som rättskyddet är förenat med. Klienten förbinder sig även att betala för del som Klientens försäkringsbolag, utöver självrisk, ej ersätter.

Rättshjälp
Om förutsättningar finns kommer Adacta att bistå Klienten med ansökan om rättshjälp. Förutsättningar för detta skall Parterna gemensamt bestämma. Klienten förbinder sig att ersätta Adacta för den rättshjälpsavgift som beviljad rättshjälp är förenad med.

Månadsfakturering
Efter sedvanlig kreditprövning kan Klienten beviljas kredit. Om kreditbetalning beviljas kommer fakturering av upparbetat arbete att ske månadsvis med 20 dagars förfallodatum.

Avtalstid m.m.

Avtalet träder ikraft vid undertecknande av båda Parter och gäller tills uppdraget är slutfakturerat av Adacta eller annat överenskommits mellan Parterna. Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Adacta genom att begära att Adacta frånträder uppdraget. Adacta har rätt att frånträda uppdraget med omedelbar verkan om det föreligger omständigheter vilka enligt lag eller god advokatsed medför en rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget.

Skadestånd

Om Part gör sig skyldig till avtalsbrott har den andra Parten rätt till skadestånd.

Tillämplig lag

Svensk lag skall tillämpas på Avtalet.