Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för alla tjänster som Adacta Advokatbyrå AB (”Adacta”) tillhandahåller. Genom att klienten utfärdar fullmakt för jurist vid Adacta att utföra uppdrag för klienten eller på annat sätt tillvarata dennes intressen anses klienten ha accepterat de allmänna villkoren.

Vill du vara med och bygga framtidens advokatbyrå? Brinner du extra mycket för ett särskilt rättsområde som du hoppas kunna fördjupa dig inom? Då kanske Adacta är rätt byrå för dig. Här värdesätter vi stora ambitioner och hjälper varandra att nå våra mål.

Klientkontroll, m m

Adacta måste enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kontrollera sina klienters identitet, ägarförhållanden och tillgångars ursprung. Adacta kan därför komma att be om identitetshandlingar avseende klienten och de personer som företräder klienten och, om klienten är en juridisk person, de fysiska personer som anses ha ett bestämande inflytande över den juridiska personen samt ställa frågor om varifrån tillgångar kommer. Adacta är därvid även skyldigt att verifiera den information som lämnas till byrån. För detta ändamål kan information vid behov hämtas från externa källor. Adacta kommer att behandla information och dokumentation som Adacta inhämtat i samband med sådana kontroller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och god advokatsed.

Adacta är enligt enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldigt att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Adacta får inte underrätta klienten om huruvida sådana misstankar föreligger och om att en anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fall sådana misstankar föreligger, är Adacta dessutom skyldigt att avböja eller frånträda uppdrag.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra uppdrag åt klienten behöver Adacta behandla personuppgifter hänförliga till klienten eller personer som är knutna till klienten. Adactas behandling av personuppgifter beskrivs i dokumentet ”Information till den registrerade”. Dokumentet finns att tillgå via Adactas hemsida www.adacta-law.se och som bilaga till dessa allmänna villkor.

Uppdragets utförande

Huvudansvaret för ett mottaget uppdrag åvilar alltid en advokat på byrån. Den uppdragsansvarige advokaten utser i sin tur de jurister och annan personal som han eller hon bedömer lämpliga att hantera det lämnade uppdraget.

Klienten medger att kommunikation hänförlig till uppdraget får ske på elektronisk väg.

Befogenheter

Adacta har, om inte klienten ger annan instruktion, rätt att vidta de åtgärder som Adacta anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Adacta har därvid rätt att för klientens räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra klienten skäliga kostnader. Om Adacta anlitar andra rådgivare och fackmän kan Adacta begära att klienten kontrakterar dessa direkt och tar på sig ett direkt betalningsansvar för dess arvoden och kostnader.

Intellektuella rättigheter

Upphovsrätt och andra intellektuella rättigheter till de arbetsresultat Adacta genererar i ett uppdrag tillhör Adacta. Klienten har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Adacta användas för marknadsföringsändamål eller ges allmän spridning.

Sekretess och utlämnande av information

Den information som klienten lämnar till Adacta skyddar Adacta på lämpligt sätt och i enlighet med advokatetiska regler. I vissa fall är dock Adacta skyldigt enligt lag att lämna ut sådan information. Dessutom tillåter god advokatsed i vissa undantagsfall att Adacta lämnar ut sådan information. Utförs exempelvis ett uppdrag för mer än en klient, har Adacta rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till Adacta till de andra klienterna. I vissa fall har Adacta dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information. Om Adacta i ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare har Adacta rätt att, med undantag för sådan information som omfattas av Adactas tystnads- och diskretionsplikt, utan klientens föregåeande hörande lämna ut sådant material och annan information som Adacta anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen skall kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten. Detsamma gäller annan information som Adacta erhållit till följd av de kontroller som Adacta utfört.

Om Adacta inte debiterar mervärdesskatt på tjänsterna till klienten är Adacta enligt lag skyldigt att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om värdet av de levererade tjänsterna och klientens momsregistreringsnummer. När klienten anlitar Adacta anses klienten ha samtyckt till att Adacta lämnar denna information till skattemyndigheterna.

När ett ärende blivit allmänt känt har Adacta rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra sedan tidigare allmänt kända uppgifter om ärendet.

Arvoden, kostnader, fakturering och betalning

Adactas arvode i ett ärende debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs utifrån flera olika faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Adacta, tidspress och uppnått resultat.

Utöver arvoden debiterar Adacta ersättning för kostnader, exempelvis för undersökningskostnader, registreringsavgifter, kostnader för andra rådgivare, bud- och resekostnader samt kostnader för inhyrd personal.

På arvode och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall Adacta är skyldigt att debitera sådan.

Om inte annat är överenskommet fakturerar Adacta klienten månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som skall betalas för de tjänster byrån utfört. I de fall Adacta fakturerat a conto kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

I vissa fall kommer Adacta att begära förskott på arvode och kostnader. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

Varje faktura anger förfallodag. Normalt infaller förfallodagen 30 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten alltid betala för de tjänster Adacta utfört och för de kostnader Adacta haft i samband med att Adacta företrätt klienten i domstolsprocessen eller skiljeförfarandet.

Även om Adactas arvode och kostnader kan finansieras av klienten genom att klienten tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring är klienten oavsett tillgång till försäkring skyldig att betala full ersättning för arvode och kostnader till Adacta.

För det fall klienten ber Adacta att adressera en faktura till någon annan, kan Adacta komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i avsnittet Klientkontroll, m m ovan har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att klienten, om Adacta så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Adacta och fakturamottagaren uppkommer inte.

Ansvar och ansvarsbegränsningar

Adactas ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Adactas sida är per uppdrag begränsat till den ersättning som kan utgå ur Adactas ansvarsförsäkring (för närvarande tre (3) miljoner svenska kronor avseende ren förmögenhetsskada och tio (10) miljoner svenska kronor för övriga av ansvarsförsäkringen omfattade skador, såsom exempelvis tillgrepps-, oredlighets- och trolöshetsbrott). Annat ansvar för Adactas fel, försummelse eller avtalsbrott än ekonomiskt kan inte framställas.

Krav enligt detta avsnitt skall för att kunna göras gällande innehålla en klart preciserad skada och det belopp som klienten yrkar ersättning med.

Adacta är inte, med mindre Adacta agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt, ansvarigt för utebliven produktion, förlorad vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlus.

Adactas ersättningsskyldighet avseende ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Adactas sida skall sättas ned med belopp som klienten kan erhålla ur försäkring som klienten har tecknat eller som klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

Andra rådgivare och fackmän skall anses agera fristående från Adacta oaktat om Adacta rekommenderat dem eller om klienten kontrakterat dem direkt. Adacta ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Adacta rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Adacta eller till klienten.

Om klienten har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, skall Adactas ersättningsskyldighet avseende ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Adactas sida reduceras med det belopp som Adacta hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till Adacta eller inte.

Adacta skall under inga omständigheter ansvara för skada som uppkommer genom att klienten använt Adactas arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det tagits fram.

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, ansvarar Adacta inte för skada som drabbat tredje man genom att klienten eller tredje man använt ett av Adactas arbetsresultat eller råd.

Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar Adacta inte för skada som klienten vållas genom att klienten, som en konsekvens av de tjänster Adacta tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

Adacta ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Adactas kontroll som Adacta skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Adacta inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om Adacta på klientens begäran medger att utomstående får förlita sig på Adactas arbetsresultat eller råd skall detta inte medföra att Adactas ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Adactas nackdel. Adacta kan hållas ansvarigt i förhållande till en utomstående endast i samma utsträckning som Adacta kan hållas ansvarigt gentemot klienten. Belopp som Adacta kan komma att vara skyldigt att utge till en utomstående, skall i motsvarande mån reducera Adactas ansvar i förhållande till klienten och vice versa. Något klientförhållande mellan Adacta och den utomstående uppkommer inte.

Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Adacta på klientens begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående.

Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med klienten gäller för Adacta, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Adacta och jurister och andra fysíska eller juridiska personer som arbetar för, har arbetat för Adacta eller som anlitas eller har anlitats av Adacta.

Adacta kan aldrig hållas ansvarigt för skada som klient eller annan orsakats av att Adacta följer de regler som Adacta har att förhålla sig till inom ramen för sin verksamhet eller det specifika uppdraget.

Förfarande vid krav och klagomål

Krav eller klagomål som har samband med uppdrag för klienten skall framställas till Adactas managing partner eller den uppdragsansvarige advokaten så snart klienten fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet eller klagomålet.

Krav avseende skada som klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Adactas sida skall framställas inom ett (1) år efter det tidigare av (i) dagen för Adactas sista faktura (fakturadatumet) avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för klienten om klienten genomfört rimliga efterforskningar. Är skadan hänförlig till ett löpande uppdrag skall krav avseende skada som klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Adactas sida framställas inom ett år från det tidigare av (i) den skadevållande åtgärden vidtogs och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för klienten om klienten genomfört rimliga efterforskningar.

Med krav enligt dessa allmänna villkor avses inte reklamation. Reklamation skall framställas inom skälig tid från det att de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för klienten om klienten genomfört rimliga efterforskningar.

Om klientens krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot klienten, skall Adacta eller Adactas försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning förutsatt att Adacta – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen – håller klienten skadeslös. Om klienten bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Adactas samtycke, skall Adacta inte ha något ansvar för kravet.

Om Adacta eller Adactas försäkringsgivare utbetalar ersättning till klienten med anledning av klientens krav skall klienten, som villkor för utbetalningen, till Adacta eller Adactas försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

Uppdragets upphörande

Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Adacta genom att skriftligen begära att Adacta frånträder uppdraget. Klienten måste då först betala för de tjänster Adacta utfört och för de kostnader Adacta haft före det att uppdraget upphörde.

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Adacta har rätt eller är skyldig att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende mellan Adacta och klient inte längre föreligger. Om Adacta frånträder uppdraget, måste klienten betala för de tjänster Adacta utfört och för de kostnader Adacta haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

Arkivering

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört arkiverar Adacta (hos Adacta eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) uppdragets handlingar och arbetsresultat i enlighet med lag och god advokatsed.

Eftersom Adacta är skyldigt att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan Adacta inte tillmötesgå en begäran att återlämna (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

Om klienten så önskar kommer Adacta att tillställa klienten alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Adacta kan emellertid komma att behålla en kopia av originalhandlingarna.

Ändringar och företräde

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Adacta. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Adactas webbplats: www.adacta-law.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på Adactas webbplats.

Om klienten har fått en uppdragsbekräftelse i samband med ett specifikt uppdrag, skall villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Adactas uppdrag och Adactas tjänster skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Tvister med anledning av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), Adactas uppdrag eller Adactas tjänster, skall avgöras av svensk allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.